Obsah

19. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit

19. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit

Dátum konania: 26. 11. 2020 začiatok od 15:30, dĺžka 210 minút

Miesto konania: Mestský úrad Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit

Typ akcie: ostatné

Organizátor: Neuvedené

Doba trvania: 210 minút

P O Z V Á N K A
na 19. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit, ktoré sa uskutoční
dňa 26. novembra /štvrtok/ o 15:30 hod.
v zasadačke Mestského úradu vo Svite  

 

PROGRAM:

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3. Plnenie uznesení MsZ, správa o vykonaných kontrolách, plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Svit na I. polrok 2021
4. Informácia o prijatých opatreniach v rámci interpelácií MsZ, písomné odpovede na interpelácie
5. Prenájom pozemku parc. č. KN-C 117/253 a časti pozemku parc. č. KN-C 117/254 katastrálne územie Svit
6. Prenájom pozemku parc. č. KN-C 117/17 katastrálne územie Svit
7. Majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pri rodinnom dome
8. Zmena časti uznesenia č. 116/2020 zo dňa 24.09.2020
9. Prenájom nebytových priestorov v budove Zdravotného strediska
10. Prenájom nebytového priestoru v budove Plavárne súpisné číslo 307
11. Prenájom nebytového priestoru v Dome kultúry vo Svite
12. Prenájom nebytových priestorov v budove súp. č. 275 vo Svite
13. Prenájom nebytových priestorov v budove Domu Kultúry pod Skalkou
14. Prenájom nebytových priestorov v budove súp. č. 267 vo Svite
15. Prenájom časti pozemku KN-C 406/2 v k.ú. Svit, vrátane nebytových priestorov
16. Zmena predmetu nájmu nebytového priestoru v budove súp. č. 263 na Ulici SNP vo Svite
17. Prenájom nebytového priestoru v budove sú. č. 263 vo Svite
18. Prenájom časti pozemku parc. č. KN-C 205/8, k.ú. Svit
19. Majetkovoprávne vysporiadanie pozemku
20. Rozpočtové opatrenie – zapojenie príjmov nad rozpočet CVČ,  zmena v rozpočte SOcÚ Svit
21. Doplnenie organizačnej štruktúry Mesta Svit, Zmena Zakladateľskej listiny  BYTOVÉHO PODNIKU SVIT, s.r.o.
22. Interpelácie poslancov
23. Diskusia
24. Záver 

 Ing. Dáša Vojsovičová, v. r.  
    primátorka mesta                                                                                       
 


Vytvorené: 20. 11. 2020
Posledná aktualizácia: 20. 11. 2020 09:46