Obsah

18. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit

18. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit

Dátum konania: 3. 11. 2020 začiatok od 15:30, dĺžka 240 minút

Miesto konania: Mestský úrad Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit

Typ akcie: ostatné

Organizátor: Mesto Svit

Doba trvania: 240 minút

P O Z V Á N K A
na 18. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit, ktoré sa uskutoční
dňa 3. novembra /štvrtok/ o 1530 hod.
v zasadačke Mestského úradu vo Svite  

PROGRAM:

1.    Otvorenie  
2.    Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3.    Plnenie uznesení MsZ, správa o vykonaných kontrolách
4.    Informácia o prijatých opatreniach v rámci interpelácií MsZ, písomné odpovede na interpelácie
5.    Zámena nehnuteľného majetku
6.    Majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pod stavbou garáže
7.    Predaj pozemku pri rodinnom dome
8.    Prenájom pozemku pri rodinnom dome
9.    Zriadenie vecného bremena na uloženie vodovodnej prípojky a preložky splaškovej kanalizácie
10.    Zriadenie vecného bremena na realizáciu inžinierskych sietí a spevnených plôch
11.    Prenájom časti pozemku pri rodinnom dome
12.    Konsolidovaná výročná správa Mesta Svit za rok 2019, Monitorovacia správa Programového rozpočtu Mesta Svit za 1. polrok 2020
13.    Rozpočtové opatrenie – rekonštrukcia Lávky pre peších a cyklistov pri I/18
14.    MŠ Mierová  Svit – zapojenie príjmov, preklasifikovanie výdavkov, výdavky na údržbu – rozpočtové opatrenie
15.    Rozpočtové opatrenie – vypracovanie svetelno-technického auditu systému verejného osvetlenia v meste Svit
16.    Projektová dokumentácia - „Rekonštrukcia materskej školy“ - rozpočtové opatrenie
17.    Spojená škola Mierová, originálne kompetencie - rozpočtové opatrenie
18.    Interpelácie poslancov
19.    Diskusia
20.    Záver  
           

Ing. Dáša Vojsovičová, v. r.  
    primátorka mesta       
 


Vytvorené: 22. 10. 2020
Posledná aktualizácia: 28. 10. 2020 08:33