Obsah

17. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit

17. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit

Dátum konania: 24. 9. 2020 začiatok od 15:30, dĺžka 240 minút

Miesto konania: Mestský úrad Svit, Hviezdoslavova 268/32, Svit, 059 21

Typ akcie: ostatné

Organizátor: Mesto Svit

Doba trvania: 240 minút

P O Z V Á N K A

na 17. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit, ktoré sa uskutoční

dňa 24. septembra /štvrtok/ o 15:30 hod.

v zasadačke Mestského úradu vo Svite 

PROGRAM:                                                                                                                                                                                                                               1.  Otvorenie
2.  Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3.  Plnenie uznesení MsZ, správa o vykonaných kontrolách
4.  Informácia o prijatých opatreniach v rámci interpelácií MsZ, písomné odpovede na interpelácie
5.  Správa o činnosti Mestskej polície Svit za obdobie od 01.01.2020 do 30.06.2020
6.  Vzdanie sa členstva v komisii výstavby, životného prostredia, architektúry a urbanizmu
7.  Prenájom časti pozemku pri rodinnom dome
8.  Prenájom časti pozemku priľahlého k bytovému domu súp. č. 278
9.  Majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pri rodinnom dome
10.  Prenájom pozemku pod stavbou garáže
11.  Prenájom pozemku parc. č. KN-C 229/65, katastrálne územie Svit
12.  Odpredaj novovytvoreného pozemku parc. č. 553/325
13.  Odpredaj nebytového priestoru v bytovom dome súp. č. 293 na Štúrovej ulici vo Svite
14.  Majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pod vodohospodárskou stavbou
15.  Prenájom nebytového priestoru v budove Zdravotného strediska vo Svite
16.  Prenájom pozemku parc. č. KN-C 91/42 katastrálne územie Svit
17.  Prenájom pozemku parc. č. KN-C 114/21 katastrálne územie Svit
18.  Prenájom pozemku parc. č. KN-C 117/20 katastrálne územie Svit
19.  Prenájom pozemku parc. č. KN-C 82/2 katastrálne územie Svit
20.  Dohoda o vysporiadaní spoluvlastníckych podielov na pozemkoch, zastavaných bytovým domom súp. č. 306 na ulici P. Jilemnického vo Svite
21.  Návrh na vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže č. 7/2020
22.  Zriadenie vecného bremena na uloženie STL prípojky
23.  Zriadenie budúceho vecného bremena na uloženie inžinierskych sietí
24.  Zriadenie vecného bremena na realizáciu inžinierskych sietí a spevnených plôch
25.  Zverenie nehnuteľného majetku do správy Technickým službám Mesta Svit
26.  Nájom dopravného prostriedku
27.  Žiadosť o schválenie vhodného miesta na uzavretie manželstva pre Matričný obvod Svit mimo úradnú miestnosť – Penzión „Ranč Monty“ Štôla
28.  Rozpočtové opatrenie – dofinancovanie chodník I/18
29.  Rozpočtové opatrenie – financovanie vozidla Dacia Duster v roku 2020
30.  Vodozádržné opatrenia v meste Svit - projekt
31.  Rozpočtové opatrenie – prepojenie registratúry s DCOM-om
32.  Návratná finančná výpomoc na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020
33.  Informácia o hospodárení Mesta Svit za obdobie 1-7/2020
34.  Interpelácie poslancov
35.  Diskusia
36.  Záver                                                                         

Ing. Dáša Vojsovičová, v. r. 
primátorka mesta                                                                                       


Vytvorené: 22. 9. 2020
Posledná aktualizácia: 22. 9. 2020 09:24