Obsah

16. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit

16. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit

Dátum konania: 24. 6. 2020 začiatok od 15:30, dĺžka 150 minút

Miesto konania: Mestský úrad, Svit

Typ akcie: ostatné

Organizátor: Mesto Svit

Doba trvania: 150 minút

P O Z V Á N K A

na 16. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit, ktoré sa uskutoční

dňa 24. júna /streda/ o 1530 hod.

zasadačke Mestského úradu vo Svite 

PROGRAM:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1.  Otvorenie  

2.  Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

3.  Plnenie uznesení MsZ, správa o vykonaných kontrolách

4.  Informácia o prijatých opatreniach v rámci interpelácií MsZ, písomné odpovede na interpelácie

5.  Návrh VZN Mesta Svit č. 6/2020 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Svit a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do základných škôl zriadených Mestom Svit

6.  Návrh Dodatku č. 1/2020 k VZN Mesta Svit č. 2/2020 o miestnych daniach a poplatku na území mesta Svit

7.  Návrh VZN Mesta Svit č. 7/2020, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Svit

8.  Rozpočtové opatrenie - projektové dokumentácie

9.  Rozpočtové opatrenie – rekonštrukcia Lávky pre peších a cyklistov pri I/18

10.  Zmena uznesenia č. 41/2020 zo dňa 27.02.2020 v znení uznesenia č. 63/2020 zo dňa 28.05.2020

11.  Komisia zdravotná, sociálna, bytová a verejného poriadku - dotácie z Rozpočtu Mesta Svit pre rok 2020

12.  Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pri rodinnom dome

13.  Zámena nehnuteľného majetku medzi Mestom Svit a spoločnosťou ALPINA SK, s.r.o., Bajkalská 12985/9, 831 04 Bratislava

14.  Budúca zámena nehnuteľného majetku

15.  Odpredaj pozemku – STM Invest, s.r.o., Jilemnického 303, 059 21 Svit

16.  Prenájom časti pozemku pri rodinnom dome

17.  Prenájom nebytového priestoru v budove Zdravotného strediska vo Svite

18.  Prenájom nebytového priestoru v budove Zdravotného strediska vo Svite

19.  Prenájom nebytového priestoru v budove Zdravotného strediska vo Svite

20.  Majetkovoprávne vysporiadanie - odpredaj pozemku pod stavbou garáže

21.  Využitie územia lokalita Štrkopiesky

22.  Interpelácie poslancov

23.  Diskusia

24.  Záver

 

Ing. Dáša Vojsovičová, v. r. 

 primátorka mesta                                                                                       


Vytvorené: 19. 6. 2020
Posledná aktualizácia: 19. 6. 2020 10:13