Obsah

15. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit

15. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit

Dátum konania: 28. 5. 2020 začiatok od 15:30, dĺžka 180 minút

Miesto konania: Mestský úrad Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit

Typ akcie: ostatné

Organizátor: Neuvedené

Doba trvania: 180 minút

P O Z V Á N K A
na 15. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit, ktoré sa uskutoční
dňa 28. mája /štvrtok/ o 15:30 hod.
v zasadačke Mestského úradu vo Svite 


PROGRAM:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
      1.    Otvorenie  
      2.    Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
      3.    Správa z preverovania podania „Petície občanov“
      4.    Plnenie uznesení MsZ, správa o vykonaných kontrolách, návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Svit na II. polrok 2020
      5.    Informácia o prijatých opatreniach v rámci interpelácií MsZ, písomné odpovede na interpelácie
      6.    Dodatok č. 3/2020 k VZN Mesta Svit č. 5/2019 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Svit a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do základných škôl zriadených Mestom Svit
      7.    Dodatok č. 4/2020 k VZN Mesta Svit č. 6/2018 o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby
      8.    BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o.  – Výročná správa za rok 2019
      9.    Záverečný účet Mesta Svit za rok 2019
    10.    Rozpočtové opatrenie – spoluúčasť Projektu budovania elektrických nabíjacích staníc
    11.    Rozpočtové opatrenie – spolufinancovanie Projektu výmena opotrebovaného povrchu atletickej dráhy SŠ Mierová
    12.    Rozpočtové opatrenie – Interiérové vybavenie Domu smútku vo Svite
    13.    Dobropis za energie MŠ Mierová Svit - rozpočtové opatrenie
    14.    Projekt „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy, Mierová 134, Svit“ – spoluúčasť
    15.    Projekt „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy Komenského vo Svite“ – spoluúčasť
    16.    Predĺženie termínu uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Svit č. 41/2020 zo dňa 27.02.2020
    17.    Menovanie mestského kronikára
    18.    Odpredaj nebytového priestoru v bytovom dome súp. č. 293 na Štúrovej ulici vo Svite
    19.    Zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierskych sietí
    20.    Zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierskych sietí
    21.    Zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierskych sietí
    22.    Majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pri rodinnom dome
    23.    Prenájom časti pozemku parc. č. 462/217, k.ú. Svit
    24.    Prenájom nebytového priestoru v budove Zdravotného strediska vo Svite
    25.    Zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Svit č. 17/2020 zo dňa 30.01.2020
    26.    Prenájom časti pozemkov parc. č. KN-C 188/4 a parc. č. KN-C 188/2  katastrálne územie Svit
    27.    Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže č. 5/2020 na nájom nehnuteľného majetku mesta Svit
    28.    Spoločný obecný úrad Svit
    29.    Návrh Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Svit
    30.    Odpredaj pozemku parc. č. KN-C 294/868, k. ú. Svit – BMV Group, s.r.o., Záhradná 918/18, 059 21 Svit
    31.    Interpelácie poslancov
    32.    Diskusia
    33.    Záver

        Ing. Dáša Vojsovičová, v. r.  
    primátorka mesta                                                                                       
 


Vytvorené: 22. 5. 2020
Posledná aktualizácia: 22. 5. 2020 13:25