Obsah

14. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit

14. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit

Dátum konania: 27. 2. 2020 začiatok od 15:30, dĺžka 180 minút

Miesto konania: Mestský úrad, Svit

Typ akcie: ostatné

Organizátor: Neuvedené

Doba trvania: 180 minút

P O Z V Á N K A
na 14. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit, ktoré sa uskutoční
dňa 27. februára /štvrtok/ o 15:30 hod.
v zasadačke Mestského úradu vo Svite  

PROGRAM:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
      1.    Otvorenie  
      2.    Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
      3.    Plnenie uznesení MsZ, správa o vykonaných kontrolách, ročná správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Svit za rok 2019
      4.    Informácia o prijatých opatreniach v rámci interpelácií MsZ, písomné odpovede na interpelácie
      5.    Správa o činnosti Mestskej polície SVIT za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019
      6.    Návrh Dodatku č. 2/2020 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Svit č. 5/2019 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Svit a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do základných škôl zriadených Mestom Svit
      7.    Návrh Dodatku č. 1/2020 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Svit č. 4/2020 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Svit
      8.    Návrh Dodatku č. 2/2020 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Svit
      9.    Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 5/2020 o umiestňovaní, povoľovaní a odstraňovaní reklamných, informačných a propagačných zariadení na území mesta Svit
    10.    Návrh Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Svit
    11.    Komisia školstva, kultúry, športu, mládeže, regionálneho rozvoja a mediálna – príspevky pre športové a kultúrno-spoločenské organizácie
    12.    Rozpočtové opatrenie – školy prenos z roku 2019
    13.    Projekt s názvom „Výstavba atletického štadióna vo Svite“
    14.    Majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pri rodinnom dome
        a)    pozemok parc. č. 117/249 pri rodinnom poldome súp. č. 82 na Mierovej ulici vo Svite
        b)    časť pozemku parc. č. 553/1 pri rodinnom dome súp. č. 646 na Skalnej  ulici vo Svite
    15.    Prenájom časti pozemku pri bytovom dome v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
    16.    Prenájom časti pozemku parc. č. KN-C 406/31 v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
    17.    Prenájom časti pozemku parc. č. KN-C 379/23 v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
    18.    Prenájom nebytových priestorov v budove Domu kultúry vo Svite
    19.    Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže č. 3/2020  na predaj pozemku časti parc. č. KN-C 12/2, katastrálne územie Svit
    20.    Interpelácie poslancov
    21.    Diskusia
-    Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára mesta Svit podľa čl. 7 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení
    22.    Záver

        Ing. Dáša Vojsovičová, v. r.  
          primátorka mesta                                                                                       
 


Vytvorené: 21. 2. 2020
Posledná aktualizácia: 21. 2. 2020 09:59