Obsah

12. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit

12. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit

Dátum konania: 12. 12. 2019 začiatok od 15:30, dĺžka 120 minút

Miesto konania: Mestský úrad Svit, Hviezdoslavova 268/32, Svit, 059 21

Typ akcie: ostatné

Organizátor: Neuvedené

Doba trvania: 120 minút

 

P O Z V Á N K A

na 12. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit, ktoré sa uskutoční

dňa 12. decembra /štvrtok/ o 1530 hod.

zasadačke Mestského úradu vo Svite

PROGRAM:

1. Otvorenie

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

3. Plnenie uznesení MsZ, správa o vykonaných kontrolách

4. Informácia o prijatých opatreniach v rámci interpelácií MsZ, písomné odpovede na interpelácie

5. Návrh Dodatku č. 3/2019 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 6/2018 o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za sociálne služby

6. Návrh Štatútu Zboru pre občianske záležitosti Mesta Svit

7. Zásady zabezpečovania obradov uzavretia manželstva v matričnom obvode mesta Svit

8. Žiadosť o predĺženie Zmluvy o nájme nebytových priestorov

9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 1/2020 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Svit

10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 2/2020 o miestnych daniach a poplatku na území mesta Svit

11.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 3/2020 o miestnom poplatku za rozvoj

12. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Svit

13. Návrh Programového rozpočtu Mesta Svit na roky 2020-2022

14.Určenie termínov zasadnutí Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady mesta Svit v kalendárnom roku 2020

15. Interpelácie poslancov

16. Diskusia

17. Záver

 

Ing. Dáša Vojsovičová, v. r.

primátorka mesta Svit


Vytvorené: 6. 12. 2019
Posledná aktualizácia: 6. 12. 2019 12:06