Obsah

11. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit

11. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit

Dátum konania: 21. 11. 2019 začiatok od 15:30, dĺžka 180 minút

Miesto konania: Mestský úrad Svit, Hviezdoslavova 268/32, Svit, 059 21

Typ akcie: ostatné

Organizátor: Mesto Svit

Doba trvania: 180 minút

P O Z V Á N K A

na 11. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit, ktoré sa uskutoční

dňa 21. novembra /štvrtok/ o 1530 hod.

zasadačke Mestského úradu vo Svite

PROGRAM:

1. Otvorenie

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

3. Plnenie uznesení MsZ, správa o vykonaných kontrolách, plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Svit na I. polrok 2020

4. Informácia o prijatých opatreniach v rámci interpelácií MsZ, písomné odpovede na interpelácie

5. Majetkovoprávne vysporiadanie pozemku parc. č. 229/251 pod stavbou garáže

6. Majetkovoprávne vysporiadanie pozemku parc. č. 117/224 pod stavbou garáže

7. Majetkovoprávne vysporiadanie pozemku parc. č. 229/106 pod stavbou garáže

8. Návrh na zmenu termínu splnenia uznesenia č. 72/2018

9.Prenájom nebytových priestorov v budove súp. č. 234 na ulici Mierovej vo Svite

10.Materská škola Mierová 141 Svit, navýšenie vlastných príjmov - rozpočtové opatrenie

11.Kapitálové výdavky na rok 2019 - rozpočtové opatrenie

12. Informácia o hospodárení Mesta Svit za obdobie 1-9/2019

13. Správa o kontrolnej činnosti DR spoločnosti BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o.

14.Navýšenie príspevku pre príspevkovú organizáciu Technické služby mesta Svit za rok 2019

15. Interpelácie poslancov

16. Diskusia

17. Záver

 

Ing. Dáša Vojsovičová, v. r.

primátorka mesta Svit


Vytvorené: 15. 11. 2019
Posledná aktualizácia: 15. 11. 2019 14:21