Obsah

11. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit

Erb mesta Svit 11. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit

Dátum konania: 14. 12. 2023 začiatok od 15:30, dĺžka 240 minút

Miesto konania: Mestský úrad, Svit

Typ akcie: ostatné

Organizátor: Neuvedené

Doba trvania: 240 minút

Pozvákna 11. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit, ktoré sa uskutoční

dňa 14. decembra /štvrtok/ o 15:30 hod.

zasadačke Mestského úradu vo Svite

PROGRAM:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
 3. Plnenie uznesení MsZ
 4. Informácia o prijatých opatreniach v rámci interpelácií MsZ, písomné odpovede na interpelácie
 5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 1/2024 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Svit
 6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 2/2024 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými stacionárnymi zdrojmi znečisťovania ovzdušia
 7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 3/2024 o miestnych daniach a poplatku na území mesta Svit
 8. Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Svit k návrhu Rozpočtu Mesta Svit na roky 2024-2026
 9. Návrh Rozpočtu Mesta Svit na roky 2024-2026
 10. Určenie termínov zasadnutí Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady mesta Svit v kalendárnom roku 2024
 11. Návrh na schválenie tajomníkov komisií pri Mestskom zastupiteľstve mesta Svit
 12. Odpredaj pozemku v zmysle uzatvorenej Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 30.09.2019
 13. Návrh na doplnenie Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Svit
 14. Prenájom majetku Mesta Svit za zvýhodnené nájomné v zmysle Článku VI., § 14, bod 13, písm. d a písm. e) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Svit, schválených Mestským zastupiteľstvom mesta Svit dňa 23.11.2023
 15. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Svit na rok 2023
 16. Aktualizované znenie Štatútu periodika „Svit - Informačný spravodajca obyvateľov mesta“
 17. Interpelácie poslancov
 18. Diskusia
 19. Záver

Ing. Dáša Vojsovičová, v.r.
primátorka mesta


Vytvorené: 8. 12. 2023
Posledná aktualizácia: 8. 12. 2023 13:38