Obsah

10. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit

10. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit

Dátum konania: 31. 10. 2019 začiatok od 15:30, dĺžka 150 minút

Miesto konania: Mestský úrad Svit, Hviezdoslavova 268/32, Svit, 059 21

Typ akcie: ostatné

Organizátor: Mesto Svit

Doba trvania: 150 minút

P O Z V Á N K A

na 10. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit, ktoré sa uskutoční

dňa 31. októbra /štvrtok/ o 1530 hod.

zasadačke Mestského úradu vo Svite

 

PROGRAM:

1. Otvorenie

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

3. Plnenie uznesení MsZ, správa o vykonaných kontrolách

4. Informácia o prijatých opatreniach v rámci interpelácií MsZ, písomné odpovede na interpelácie

5. Výzva na výstavbu, zmenu stavby, stavebné úpravy alebo rekonštrukciu cyklistickej infraštruktúry - rozpočtové opatrenie

6. Návrh na zmenu tarify MHD Svit

7. Konsolidovaná výročná správa mesta Svit za rok 2018, Monitorovacia správa Programového rozpočtu Mesta Svit za 1. polrok 2019

8. Základná škola Komenského, navýšenie vlastných príjmov - rozpočtové opatrenie

9.Spojená škola Mierová, navýšenie vlastných príjmov - rozpočtové opatrenie

10.Spojená škola Mierová, navýšenie finančných prostriedkov pre ZUŠ - rozpočtové opatrenie

11.Technické služby Mesta Svit - prostriedky na rekonštrukciu Zberného dvora - rozpočtové opatrenie

12. Materská škola sv. Gianny Berettovej Mollovej - súhlas zo zriadením MŠ a výdajnej školskej jedálne v MŠ

13. Majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pod stavbou trafostanice - Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice (ZO Breziny)

14.Prenájom pozemku parc. č. 229/52 k.ú. Svit v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

15. Prenájom pozemku parc. č. 229/62 k.ú. Svit v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

16. Prenájom pozemku parc. č. 229/64 k.ú. Svit v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

17. Odpredaj časti pozemku parc. č. 553/1 v k.ú. Svit - novovytvorený pozemok parc. č. 553/323

18. Odpredaj časti pozemku parc. č. 553/1 v k.ú. Svit - novovytvorený pozemok parc. č. 553/324

19. Majetkoprávne vysporiadanie pozemku pod stavbou garáže - pozemok parc. č. 451/351 v k.ú. Svit

20.Majetkoprávne vysporiadanie pozemku pod stavbou garáže - pozemok parc. č. 117/185 v k.ú. Svit

21. Majetkoprávne vysporiadanie pozemku pod stavbou garáže - pozemok parc. č. 229/110 v k.ú. Svit

22. Výsledok obchodnej verejnej súťaže na prenájom nehnuteľného majetku Mesta Svit č. 3/2019

23. Výsledok obchodnej verejnej súťaže na prenájom nehnuteľného majetku Mesta Svit č. 4/2019

24. Kúpa pozemku parc. č. 12/16 v k.ú. Svit od spoločnosti TIRAXIM, s.r.o., Trenčianska 47, Bratislava

25. Interpelácie poslancov

26. Diskusia

27. Záver

 

Ing. Dáša Vojsovičová, v. r.

primátorka mesta Svit


Vytvorené: 25. 10. 2019
Posledná aktualizácia: 25. 10. 2019 12:04