Obsah

1. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit

Erb mesta Svit 1. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit

Dátum konania: 14. 12. 2022 začiatok od 15:30, dĺžka 270 minút

Miesto konania: Mestský úrad Svit, Hviezdoslavova 268/32, Svit, 059 21

Typ akcie: ostatné

Organizátor: Neuvedené

Doba trvania: 270 minút

Pozvánka

na 1. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit, ktoré sa uskutoční

dňa 14. decembra /streda/ o 1530 hod.

zasadačke Mestského úradu vo Svite 

Program:  
1.  Otvorenie
2.  Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3.  Plnenie uznesení MsZ, správa o vykonaných kontrolách, návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Svit na I. polrok 2023
4.  Informácia o prijatých opatreniach v rámci interpelácií MsZ, písomné odpovede na interpelácie
5.  Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit č. 9/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Svit – protest prokurátora
6.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 1/2023 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Svit
7.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 2/2023 o miestnych daniach a poplatku na území mesta Svit
8.  Návrh Dodatku č. 7/2022 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 6/2018 o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za sociálne služby
9.  Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Svit k návrhu Rozpočtu Mesta Svit na roky 2023-2025
10.  Návrh Rozpočtu Mesta Svit na roky 2023-2025
11.  Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Svit na rok 2022
12.  Určenie termínov zasadnutí Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady mesta Svit v kalendárnom roku 2023
13.  Návrh na zmenu uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Svit
14.  Prenájom nebytových priestorov v budove Zdravotného strediska
15.  Prenájom nebytového priestoru v budove Plavárne súpisné číslo 307
16.  Prenájom nebytových priestorov v Dome kultúry vo Svite
17.  Prenájom nebytových priestorov v budove súp. č. 275 vo Svite
18.  Prenájom nebytových priestorov v budove Domu Kultúry Pod Skalkou
19.  Prenájom nebytových priestorov v ISKRA ARÉNE SVIT súp. č. 267
20.  Voľba členov komisií pri Mestskom zastupiteľstve mesta Svit
21.  Zmena členov Dozornej rady Bytového podniku Svit, s.r.o.
22.  Zmena členov školských rád v meste
23.  Interpelácie poslancov
24.  Diskusia
25.  Záver

Ing. Dáša Vojsovičová, v.r. 
primátorka mesta


Vytvorené: 9. 12. 2022
Posledná aktualizácia: 9. 12. 2022 11:05