Obsah

Základná škola na Mierovej oslavuje sedemdesiatku

Typ: ostatné
Základná škola na Mierovej oslavuje sedemdesiatku Písal sa rok 1946, keď prví žiaci zasadli do školských lavíc v budove na Hviezdoslavovej ulici. Uplynulo odvtedy už 70 rokov. 70 rokov existencie našej planéty neznamená nič. 70 rokov existencie človeka znamená, že má už za sebou veľkú časť života. 70 rokov existencie našej školy znamená, že jej prah prekročili tisíce žiakov, že dnešní sedemdesiatnici, ktorí vtedy začali chodiť do 1. triedy, majú 76 rokov. Tých niekoľko generácií našich žiakov, to je história, ktorá je napísaná v kronike života, v kronike školy.

Písal sa rok 1946, keď prví žiaci zasadli do školských lavíc v budove na Hviezdoslavovej ulici. Uplynulo odvtedy už 70 rokov. 70 rokov existencie našej planéty neznamená nič. 70 rokov existencie človeka znamená, že má už za sebou veľkú časť života. 70 rokov existencie našej školy znamená, že jej prah prekročili tisíce žiakov, že dnešní sedemdesiatnici, ktorí vtedy začali chodiť do 1. triedy, majú 76 rokov. Tých niekoľko generácií našich žiakov, to je história, ktorá je napísaná v kronike života, v kronike školy.

Za uplynulé roky sme vytvorili spoločné dielo nemalej hodnoty, dali sme výchovu a vzdelanie mnohým generáciám, prežili sme s nimi míľnik detstva, s láskou sme im odovzdali časť seba, svojho srdca a vzácne pedagogické majstrovstvo.

Za desiatky rokov histórie našej školy sa v zrkadle spomienok vynárajú žiaci, ktorí prispeli k dobrému menu školy, absolventi, ktorí sa veľmi dobre uplatnili a uplatňujú v živote a zastávajú popredné miesta v kultúrnom i spoločenskom živote.

Jubileum školy je príležitosťou na to, aby sme si pripomenuli jej základné poslanie - poskytovať našim žiakom základné vzdelanie, vyzbrojiť ich vedomosťami a zručnosťami, ktoré sa stanú pevným základom, na ktorom môžu bez obáv stavať v ďalšej príprave na povolanie a dobre sa uplatniť v živote.

Škola od svojho založenia až po súčasnosť prešla mnohými medzníkmi, na ktoré si spolu s nami zaspomínajte:

1946 Povereníctvo školstva a národnej osvety so súhlasom Povereníctva financií rozhodlo o zriadení Štátnej meštianskej školy s platnosťou od 1. 9. 1946. 22.9. bola škola slávnostne otvorená. Počet žiakov v dvoch triedach bol 98. Vyučovalo sa v Penzióne II. na Hviezdoslavovej ulici. Riaditeľom školy sa stal Augustín Naďovič.

1947 20. 9. sa začína vyučovať v novej školskej budove, v bývalom SOU-chemickom. Riaditeľom bol Vladimír Gašparovič.

1948 Názov školy sa zmenil na Stredná škola vo Svite. Školská dochádzka trvala 9 rokov.

1949 Riaditeľom školy sa stal Albert Zachar. Škola nadviazala družbu so Strednou školou v Českej Třebovej.

1951 1.2. názov školy bol I. deväťročná škola.

1953 1.9. spojením I. a II. deväťročnej školy vznikla Osemročná škola, riaditeľom sa stal Barnabáš Tkáč.

1954 15.2. rozdelenie škôl, škola dostala názov II. osemročná stredná škola, riaditeľom bol opäť Albert Zachar.

1959 1.9. riaditeľom školy sa stáva Ján Hric.

1960 V máji žiak 6.ročníka Aladár Róth zachránil život trojročnému dievčatku. Po prvýkrát žiaci dostali učebnice a školské potreby zdarma.

1970 6.1. sa začalo vyučovanie v novej budove na Ulici mieru. Škola mala 26 tried a 703 žiakov 1. - 9.ročníka. V apríli sa v školskej jedálni začali vydávať prvé obedy. Žiaci začali využívať jazykové laboratórium v októbri.

1974 Bola zriadená matematická trieda. Od 2.12. 1974 bol riaditeľom školy Jozef Kotora.

1976 Prechod na novú koncepciu vzdelávania. Povinná desaťročná školská dochádzka. Otvorená športová trieda so zameraním na basketbal.

1981 Učitelia svojpomocne vybudovali sklad materiálu pre školské dielne.

1989 Ukončenie rekonštrukcie druhej časti spojovacích chodieb.

1990 16.2. sa stáva riaditeľkou školy Luďa Szabová.

1992 V réžii Márie Černajovej začala písať svoju históriu „vianočná besiedka“ . Otvorená trieda s rozšíreným vyučovaním nemeckého a anglického jazyka od 5. ročníka.

1994 Projekt Škola podporujúca zdravie – zapojenie sa do národnej siete škôl.

1995 Trieda s jazykovým variantom výuky cudzích jazykov od tretieho ročníka.

1998 Právna subjektivita školy k 1.1.1998. Rekonštrukcia výmenníkovej stanice. Základná škola má opäť deväť ročníkov.

2002 1.7. 2002 sa stáva novým zriaďovateľom školy Mesto Svit.

2004 Normatívne financovanie školy. Vytvorenie webovej stránky školy Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript..

2005 Zmena ulice školy na Mierová.

2007 1.6. slávnostné otvorenie multifunkčného ihriska.

2008 Nový školský vzdelávací program ISCED 1, ISCED 2

2009 Ukončenie rekonštrukcie pavilónu A, 4 pavilóny A, B, C, D sú zateplené, so sedlovou strechou, plastovými oknami, modernými sociálnymi zariadeniami, vybavené novým školským nábytkom.

2010 1. ročník celoškolskej odbornej konferencie.

2011 Nová odborná učebňa chémie.

2012 Nová odborná učebňa fyziky.

2013 Riaditeľkou školy sa stáva Ing. Elena Berezovskijová.

2013 1. ročník „vianočného jarmoku Dobra“.

2014 1. ročník „Noci ľudovej rozprávky“.

2014 16.6. – 20.6. Metamorfózy Mesta Svit -vernisáž fotografií pri príležitosti 80. výročia založenia Mesta Svit.

2014 15.10. Projekt Comenius u nás - návšteva zahraničných partnerov z Turecka, Bulharska, Talianska, Francúzska a Španielska.

2015 Inovovaný školský vzdelávací program,

2015 19.5. otvorenie vonkajšieho fitness.

2015 Renovácia palubovky v telocvični.

2016 Nové parkovisko pred školou, prístavba telocvične.

A aká je škola dnes?

Sme škola otvorená deťom, rodičom i širokej verejnosti. Postupným modernizovaním priestorov školy a výučby vytvárame podnetné motivačné prostredie, ktoré prispieva k zvyšovaniu vedomostnej úrovne žiakov, poskytujeme vysokú odbornosť pedagogického zboru.

Sme zapojení v mnohých projektoch, už niekoľko rokov dosahujeme so žiakmi výborné výsledky v okresných, krajských a dokonca i celoštátnych kolách postupových súťaží v oblasti vedomostnej, športovej , kultúrnej a predmetových olympiád. Tieto výsledky by nebolo možné dosiahnuť bez zodpovednej práce pedagógov našej školy, nepedagogických zamestnancov, ale aj nadšených rodičov. Naše aktivity podporuje aj Mesto Svit a viacerí sponzori.

Želám teda našej škole ešte veľa úspešných rokov, dobrých pedagógov a ostatných zamestnancov, a hlavne veľa žiakov, aby sme mohli aj v ďalších desaťročiach vzdelávať a vychovávať novú, mladú generáciu.


Text: Ing. Elena Berezovskijová, riaditeľka ZŠ Mierová Svit

Foto: archív školy


Vytvorené: 30. 11. 2016
Posledná aktualizácia: 6. 4. 2023 11:42
Autor: Správca Webu