Obsah

VYHLÁSENIE OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE č.5/2021 NA PRENÁJOM NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU V MESTE SVIT

Typ: ostatné
Mesto Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit, IČO: 00326607 vyhlasuje na základe § 281-288 Obchodného zákonníka, obchodné verejné súťaže na prenájom nehnuteľného majetku mesta.

Predmet OVS č. 5/2021:

nebytové priestory č. 103 o výmere 47,92 m2, nachádzajúce sa v budove súp.č. 263 bytový dom na ulici, SNP vo Svite, postavenej na pozemku parc. č. KN-C 12/36, k. ú. Svit, LV č. 3268.


Vytvorené: 13. 10. 2021
Posledná aktualizácia: 13. 10. 2021 14:34
Autor: red