Obsah

VYHLÁSENIE OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE č. 2/2021 NA PRENÁJOM NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

Typ: ostatné
Mesto Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit, IČO: 00326607 vyhlasuje na základe § 281-288 Obch. zákonníka, obchodnú verejnú súťaž č. 2/2021 na prenájom nehnuteľného majetku mesta.

Predmet OVS:

nebytové priestory v budove Zdravotného strediska vo Svite, F. Kráľa 273 postaveného na poz. parc. č. KN-C 205/2, k. ú. Svit, LV č. 1, prízemie, č.d. 129, 130, 131, 132.

Podmienky OVS sú zverejnené na www.svit.sk a na úradnej tabuli Mesta Svit. Informácie na tel. č. 052/787 51 27.


Vytvorené: 1. 7. 2021
Posledná aktualizácia: 1. 7. 2021 15:29
Autor: red