Obsah

VYHLÁSENIE OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE č. 1/2021 NA PRENÁJOM NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

Typ: ostatné
Mesto Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit, IČO: 00326607 vyhlasuje na základe § 281-288 Obch. zákonníka, obchodnú verejnú súťaž č. 1/2021 na prenájom nehnuteľného majetku mesta.

Predmet OVS:

a/garáž súp.č. 3172 vo Svite, postavená na poz. parc. č. KN-C 205/16, o výmere 35 m2 k. ú. Svit, LV č. 1,

b/ garáž súp.č. 3161 postavená na poz. parc. č. KN-C 205/32, o výmere 23 m2 k. ú. Svit, LV č. 1,

 

Podmienky OVS sú zverejnené na www.svit.sk a na úradnej tabuli Mesta Svit. Informácie na tel. č. 052/787 51 27.


Vytvorené: 12. 7. 2021
Posledná aktualizácia: 12. 7. 2021 08:29
Autor: red