Obsah

Výberové konanie

Typ: ostatné
Výberové konanie 1Mesto Svit vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie RIADITEĽA/RIADITEĽKY ZÁKLADNEJ ŠKOLY, Komenského 2 vo Svite

Mesto Svit

 

v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene                 a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z.

o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

 

 výberové konanie

na obsadenie funkcie RIADITEĽA ZÁKLADNEJ ŠKOLY, Komenského 2, 059 21 Svit

 

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a podkategórii pedagogického zamestnanca v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,                      vykonanie prvej atestácie (1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhradnej formy),
 • najmenej päť rokov pedagogickej činnosti.

 

Ďalšie požiadavky:

 • ovládanie štátneho jazyka,
 • znalosť príslušnej legislatívy,
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • bezúhonnosť,
 • počítačové znalosti - používateľ,
 • komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti,
 • osobnostné a morálne predpoklady pre výkon riadiacej funkcie,
 • spoľahlivosť, zodpovednosť, flexibilita.

 

Požadované doklady k prihláške do výberového konania:

 • prihláška do výberového konania,
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • overené kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov,
 • potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti,
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti,
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti,
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy,
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 11 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov           v znení neskorších predpisov.

 

Uzávierka príjmu prihlášok je 3. decembra 2019, do 11.00 h.

Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke alebo na pečiatke podateľne MsÚ Svit.

 

Prihlášky s označením „Výberové konanie - ZŠ Komenského 2, Svit - NEOTVÁRAŤ“ je potrebné doručiť         na adresu:

Mesto Svit

Hviezdoslavova 268/32

059 21 Svit

 

Dátum a miesto uskutočnenia výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky, oznámené najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.

 

 

Ing. Dáša Vojsovičová, v. r.

primátorka mesta Svit


Vytvorené: 8. 11. 2019
Posledná aktualizácia: 8. 11. 2019 13:31
Autor: red