Obsah

ŠTATISTICKÉ ZISŤOVANIE O VZDELÁVANÍ DOSPELÝCH

Typ: ostatné
ŠTATISTICKÉ ZISŤOVANIE O VZDELÁVANÍ DOSPELÝCH 1Štatistický úrad SR sa zapojil do realizácie - Zisťovania o vzdelávaní dospelých /AES /, ktoré v tomto roku povinne vykonávajú všetky členské štáty EÚ u osôb vo veku 18 - 69 rokov vo vybraných domácnostiach.

Zisťovanie  je súčasťou  systematickej tvorby štatistík o celoživotnom vzdelávaní obyvateľov Európskej únie.

Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2022 vybraných 292 samospráv, medzi nimi aj Vaše mesto. Do zisťovania je zaradených viac ako 5 000 domácností.

                           Zisťovanie sa uskutoční od 1. júla do 30. novembra 2022.

V tomto období vybrané domácnosti navštívi pracovník poverený funkciou funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Domácnosť bude vopred oslovená listom, kde bude okrem iného uvedený aj kontakt na opytovateľa ako aj na príslušného vedúceho pre prípadné overenie.Všetky informácie a názory, ktoré nám v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Ochranu dôverných štatistických údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov a ochranu osobných údajov Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“) a zákon č.18/2018 Z.z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Za ochranu dôverných aj osobných údajov zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej republiky, ktorého zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou o všetkých štatistických údajoch a osobných údajoch, ktoré sa pri svojej práci dozvedia.

Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese www.statistics.sk alebo telefonicky na telefónnom čísle 051/7735321, 0917880100 - Ing. Iveta Popovcová.


Vytvorené: 20. 6. 2022
Posledná aktualizácia: 20. 6. 2022 14:41
Autor: red