Obsah

Sezóna ´záhradkárčenia´ je v plnom prúde. Čo ale robiť s bioodpadom?

Typ: ostatné
Sezóna ´záhradkárčenia´ je v plnom prúde. Čo ale robiť s bioodpadom? 1Viete, kedy vykladať podobný odpad určený na odvoz a kam? A čo sa môže stať, ak to robíte inak? Môžete nielen spôsobiť nevrlý pohľad suseda, ktorému prekáža zápach rozkladajúcich sa „vetvičiek“, ale si aj „zavariť“ na pokutu.

Spôsob nakladania s bioodpadom usmerňuje a určuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2020 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Svit, konkrétne v článku 15 – Systém nakladania, spôsob zberu a prepravy s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi.

Obdobie zberu bioodpadu je stanovené v čase od marca do novembra s intervalom vývozu uvedeným v harmonograme vývozov platnom pre daný kalendárny rok. Ten bol distribuovaný do každej domácnosti ako príloha januárového vydania mestských novín, ale je k dispozícii aj na webovej stránke www.svit.sk a Technických služieb mesta Svit. www.ts.svit.sk. Dni vývozu bioodpadu sú nasledovné:

  • Každý pondelok v časti Pod Skalkou

 

  • Každý utorok v meste Svit

Do bioodpadu patria: kvety, tráva, lístie, koreňové baly rastlín so zvyškami zeminy, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky. Prútie je odporučené zviazať, trávu a lístie uložiť do vriec. konáre je potrebné popíliť na dĺžku maximálne 1,5 m a maximálnu hrúbku 0,2 m.

Občania sú povinní bioodpad vykladať v deň vývozu najneskôr do 8.00 h tak, aby nebránil v pešej a cestnej doprave, avšak najskôr 24 hodín pred uvedeným termínom. V ostatné dni je takýto odpad vykladať zakázané. 

Často sa stáva, že tento druh odpadu je voľné uložený na mestskej zeleni, kde majú prístup aj domáce alebo voľne žijúce zvieratá. Pri rozklade bioodpadu dochádza k hnilobnému procesu, čo môže mať nielen neprimeraný estetický vplyv na okolie obydlí, ale aj negatívny vplyv na zdravie obyvateľstva.

Aj z týchto dôvodov je dôležité dodržiavanie nielen harmonogramu vykladania, ale aj ostatných usmernení v súvislosti s nakladaním s odpadmi v súlade s Všeobecne záväzným nariadením č. 4/2020. Šetrí sa tým životné prostredie a bioodpad nebude znepríjemňovať život v meste svojim zápachom a neestetickým vzhľadom.

Zvýšenou kontrolou dodržiavania všeobecne záväzných predpisov zo strany pôvodcov odpadu s uplatňovaním postihov pre tých, ktorí ich porušujú, je možné docieliť zvýšenie komfortu života v našom meste.


Vytvorené: 19. 6. 2020
Posledná aktualizácia: 19. 6. 2020 11:21
Autor: red