Obsah

Rokovanie k rozborom činnosti mestských organizácií

Typ: ostatné
V stredu 23. marca 2016 sa uskutočnilo pracovné rokovanie na úrovni primátora a vedenia mesta k rozborom činnosti za rok 2015 s organizáciami, ktorých zriaďovateľom je Mesto Svit a ktoré majú svoju právnu subjektivitu.

V stredu 23. marca 2016 sa uskutočnilo pracovné rokovanie na úrovni primátora a vedenia mesta k rozborom činnosti za rok 2015 s organizáciami, ktorých zriaďovateľom je Mesto Svit a ktoré majú svoju právnu subjektivitu.

Rozpočtové organizácie napojené priamo na Rozpočet Mesta svojim rozpočtom t. j. Základná škola Mierová, Základná škola Komenského a Základná umelecká škola sú financované z dvoch zdrojov. Na prenesené kompetencie v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu je to dotácia štátu a na originálne kompetencie, školské jedálne a školské kluby, sú to podielové dane. Majetok škôl je majetkom Mesta, školy riešia bežnú údržbu tohto majetku v rámci svojich kompetencií a väčší rozsah a rekonštrukčné práce cez Mesto. Príspevková organizácia Technické služby mesta Svit je napojená na Rozpočet Mesta príspevkom, ktorým Mesto financuje rozdiel tržieb a nákladov rozpočtu tejto organizácie.

Základná škola Mierová

K 31.12.2015 ju navštevovalo 396 žiakov, prepočítaný počet pedagogických zamestnancov 29,63. Na celkových výdavkoch za rok 2015 vo výške 747 224,61 € sa samotná škola svojím výchovno-vzdelávacím procesom podieľala čiastkou 651 972,61 €, školský klub 27 651 € a školská jedáleň 67 601 €.

Základná škola Komenského

Počet žiakov k 31.12.2015 bol 481, prepočítaný počet pedagogických zamestnancov 31,17. Na výdavkoch školy 897 600,67 € v roku 2015 bol výchovno-vzdelávací proces školy financovaný vo výške 788 712,67 €, školský klub 48 291 € a školská jedáleň 60 597 €.

Základná umelecká škola

Originálna kompetencia mesta, k 31.12.2015 ju navštevovalo 254 žiakov v 5 odboroch: hudobný, výtvarný, tanečný, audiovizuálny a literárno-dramatický. Príjmy školy 11 030,99 €, výdavky školy 152 845,43 €. Financovanie z prostriedkov mesta a v rámci prenesených kompetencií na vzdelávacie poukazy aj dotácia štátu vo výške 276,76 €.

Technické služby mesta Svit

Príspevková organizácia je zriadená Mestom Svit a napojená na Rozpočet Mesta Svit 2015 príspevkom na vyrovnanie tržieb a nákladov svojho rozpočtu. Organizácia zamestnávala v roku 2015 v prepočítanom stave 61,9 zamestnancov, z toho 27 z ÚPSVaR. Aj keď finančná situácia organizácie je v červených číslach, vykonané verejno-prospešné práce možno hodnotiť v rámci možností pozitívne. Je preto v záujme Mesta zlepšiť, či vytvoriť aj tu podmienky, aby sa tieto práce mohli vykonávať k spokojnosti občanov a mesta ako takého, samozrejme so zreteľom na koncepčnosť riešenia a hospodárnosť, či efektívnosť vynakladania prostriedkov za týmto účelom.

Na záver rokovania primátor konštatoval, že rozpočtové organizácie mesta splnili plánované zámery pre rok 2015 pri dodržaní rozpočtových pravidiel určených ich zriaďovateľom. Zo strany organizácií nedošlo k porušeniu ukazovateľov, ktoré im boli stanovené. V rámci komplexných rozborov boli zároveň prerokované aj požiadavky a potreby týchto organizácií zamerané na ich rozvoj a údržbu majetku mesta.

Jednou z priorít primátora a vedenia mesta je v ďalšom období vytvoriť optimálne podmienky a vhodné prostredie pre rozvoj školstva, vzdelávania a záujmovej činnosti prostredníctvom intenzívnejšej vzájomnej spolupráce týchto rozpočtových organizácií.

Primátor v závere jednaní vyslovil poďakovanie riaditeľkám ako aj zamestnancom týchto inštitúcií.


Vytvorené: 24. 3. 2016
Posledná aktualizácia: 12. 12. 2018 22:51
Autor: Správca Webu