Obsah

Revitalizácia vnútroblokov sídlisk Jilemnického a Kapitána Nálepku v meste Svit má zelenú

Typ: ostatné
ipovinne zverejnená informácia_revitalizácia vnutroblokov_schválena ziadost Mesto Svit v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, má schválenú Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s názvom „Revitalizácia vnútroblokov sídlisk Jilemnického a Kapitána Nálepku v meste Svit“.

Kód výzvy:                         IROP-PO4-SC431-2021-65

Prioritná os:                       4 – Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie

Investičná priorita:          4.3 – Prijímanie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizácie miest, oživenia a dekontaminácie opustených priemyselných lokalít

Špecifický cieľ:                  4.3.1 – Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-PO4-SC431-2021-65 bola podpísaná dňa 07.04.2022, v centrálnom registri zmlúv bola zverejnená dňa 13.04.2022, účinná je nasledujúci deň po dni zverejnenia, t. j. od 14.04.2022.

Hlavná aktivita projektu v sebe zahŕňa komplexnú revitalizáciu vnútroblokov sídlisk Jilemnického a Kapitána Nálepku v meste Svit.

Projekt „Revitalizácia vnútroblokov sídlisk Jilemnického a Kapitána Nálepku v meste Svit“ sa zameriava na zlepšenie kvality života v regióne Spiša s dôrazom na životné prostredie formou regenerácie vnútroblokov sídlisk s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene na katastrálnom území a v intraviláne mesta Svit. Účelom projektu je regenerácia vnútroblokov sídlisk. Revitalizácia existujúcich priestorov s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene.  V rámci mesta Svit sú predmetom riešenia sídliskové vnútroblokové priestory s dominantnou funkciou bývania podľa územného plánu. Cieľom vnútrobloku ako priestoru prislúchajúcemu k bytovým objektom, ktoré tento priestor ohraničujú a definujú, je podporiť susedské komunity a vytvárať pre nich udržateľné prostredie inšpirujúce k občianskej angažovanosti. Merateľný ukazovateľ projektu – P0620 Revitalizované otvorené priestranstvá vnútroblokov mimo UMR – 19.189,63 m2 .

 

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu:                     04.2021

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu:                  05.2023

Celková výška oprávnených výdavkov:                                829.744,53 €

Výška nenávratného finančného príspevku:                     788.257,30 €

 

ipovinne zverejnená informácia_revitalizácia vnutroblokov_schválena ziadost


Vytvorené: 27. 1. 2023
Posledná aktualizácia: 6. 4. 2023 11:42
Autor: red.