Obsah

Rekonštrukcia MŠ - Mierová ulica, Svit

Typ: ostatné
Mesto Svit, v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, má schválenú Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s názvom „Rekonštrukcia materskej školy – Mierová ulica, Svit“.

Kód výzvy:                   IROP-PO2-SC221-2021-67

Prioritná os:                2 – Ľahší prístup k efektívnejším a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita:     2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného  vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry.

Špecifický cieľ:            2.2.1 – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021BJF1-221-67 bola podpísaná dňa 23.06.2022, v centrálnom registri zmlúv bola zverejnená dňa 07.07.2022, účinná je nasledujúci deň po dni zverejnenia, t. j. od 08.07.2022.

Hlavný cieľ projektu: Rozšírenie a skvalitnenie služieb v oblasti predprimárneho vzdelávania na území mesta Svit s vytváraním podmienok na zavádzanie prvkov inkluzívneho vzdelávania.

Aktivity projektu:

  1. Rozširovanie kapacity MŠ Svit prístavbou, nadstavbou
  2. Stavebno-technické úpravy areálu na ulici Mierová 141
  3. Materiálno-technické vybavenie materskej školy

Realizáciou projektu sa skvalitní poskytovanie výchovno-vzdelávacích služieb predprimárneho charakteru v meste Svit. Mesto Svit predstavuje dynamicky sa rozvíjajúce mesto s priaznivým demografickým vývojom, je spádovou oblasťou pre všetky okolité obce ako aj pre mesto Poprad. Projektom sa uskutoční rozšírenie kapacity existujúceho objektu MŠ prístavbou, nadstavbou. Vytvoria sa tak 3 nové triedy s celkovou kapacitou 67 detí. Uvedené teda predstavuje zvýšenie kapacity z pôvodných 202 detí na 269 detí

 

 

 

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu:                      09/2022

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu:             16 mesiacov

Celková výška oprávnených výdavkov:                                 1 254 093,99 €

Výška nenávratného finančného príspevku:             1 191 389,29 €

 

 

Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

www.irop.sk


Vytvorené: 24. 1. 2023
Posledná aktualizácia: 24. 1. 2023 14:26
Autor: red.