Obsah

Ponuka pracovného miesta v tíme mestského úradu

Typ: ostatné
Ponuka pracovného miesta v tíme mestského úradu 1Mesto Svit ponúka záujemcom voľné pracovné miesto na pozícii referentky/referenta územného plánovania, výstavby a životného prostredia

PONUKA PRÁCE

Mesto Svit príjme zamestnanca/zamestnankyňu na voľné pracovné miesto referent/referentka územného plánovania, výstavby a životného prostredia

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou technického smeru, vysokoškolské vzdelanie zamerané na dopravné inžinierstvo, cestnú dopravu resp. dopravné stavby výhodou
 • min. 2 ročná prax v oblasti verejnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií
 • znalosť právnych predpisov a technických noriem v predmetnej oblasti
 • vodičský preukaz skupiny B
 • flexibilita, zodpovednosť, samostatnosť
 • organizačné a komunikačné schopnosti
 • znalosť práce s PC
 • znalosť cudzieho jazyka vítaná

 

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • štruktúrovaný životopis
 • overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti
 • písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Obsah pracovnej činnosti:

 • činnosti na úseku cestnej dopravy spojené s prevádzkovaním mestskej hromadnej dopravy a výkonom taxislužby na území mesta, výkon odborného dozoru v cestnej doprave
 • výkon miestnej štátnej správy vo veciach miestnych a účelových komunikácií – vydávanie rozhodnutí na zvláštne užívanie miestnych komunikácií a na uzávierky miestnych komunikácií, vydávanie rozhodnutí na zriadenie vjazdu a na pripájanie komunikácií, určovanie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení, výkon štátneho odborného dozoru nad miestnymi a účelovými komunikáciami,
 • činnosti v samosprávnej pôsobnosti mesta – vydávanie povolení na osobitné určenie verejných priestranstiev, koordinácia a kontrola činnosti správcu miestnych komunikácií, koordinácia a kontrola činnosti správcu verejného osvetlenia, vydávanie územnoplánovacích informácií

Hrubá mzda: 800 eur (podľa platových tried a odpracovaných rokov), termín nástupu 1.11.2019 

Záujemcovia môžu zaslať žiadosť v termíne do 21. októbra 2019 na adresu:

 

Mestský úrad Svit

Hviezdoslavova 268/32

059 21 Svit

                                                                                                                      Ing. Dáša Vojsovičová, v.r.

                                                                                                                           primátorka mesta Svit


Vytvorené: 8. 10. 2019
Posledná aktualizácia: 10. 10. 2019 14:36
Autor: red