Obsah

Oslava štvrťstoročnice prvého porevolučného kostola na Slovensku

Typ: ostatné
Oslava štvrťstoročnice prvého porevolučného kostola na Slovensku V stredu 6. júla 2016 si veriaci vo Svite pripomenuli 25. výročie konsekrácie (z lat. consecrare – posvätiť) Kostola sv. Jozefa robotníka. Pred dvadsiatimi piatimi rokmi tento kostol posvätil kardinál Jozef Tomko a aj v tento deň prijal s veľkou radosťou pozvanie do Svitu.

V stredu 6. júla 2016 si veriaci vo Svite pripomenuli 25. výročie konsekrácie (z lat. consecrare – posvätiť) Kostola sv. Jozefa robotníka. Pred dvadsiatimi piatimi rokmi tento kostol posvätil kardinál Jozef Tomko a aj v tento deň prijal s veľkou radosťou pozvanie do Svitu.

Výročie posviacky sa slávilo v nedeľu 10. júla o 10:00. Bola to udalosť, ktorá pritiahla do kostola vo Svite nielen domácich farníkov, ale aj ľudí z okolitých farností. Okrem kardinála Tomka prijal pozvanie aj Mons. Štefan Sečka, spišský diecézny biskup. Pri eucharistickej slávnosti koncelebrovalo viac ako dvadsať kňazov. Účinkoval spevácky zbor Laudamus pod vedením Mgr. Petra Čapóa. Svoje miesto v liturgii našiel aj spevokol Tatrasong, ktorý tvoria bývalí členovia mládežníckeho spevokolu pôsobiaceho svojho času najmä v Batizovciach a vo Svite.

Kardinál Tomko vo svojej homílii zdôraznil dôležitosť vďaky za to, že Boh má vo Svite svoj dôstojný príbytok. Vyzdvihol obetavosť, nadšenie, odhodlanie veriacich, ktorí sa po politických zmenách v roku 1989 odvážne pustili do výstavby chrámu. Kostol bol totiž postavený za pätnásť mesiacov.

J. Em. kardinál Jozef Tomko poukázal aj na skutočnosť, že viac ako hmotná stavba kostola znamená vnútorné dielo Božej lásky v človeku. Kostol má teda motivovať jedinca, aby sa posväcoval a svoj život viac spojil s Kristom, ktorý je skutočným Kráľom ľudských sŕdc. Svitský svojmu účelu slúži už 25 rokov. Aj veriaci, ktorí ho navštevujú, majú napĺňať Boží plán spásy – ohlasovať Ježiša Krista, ktorý je Vykupiteľom a Spasiteľom sveta. Pravdou je, že sú farnosti a kostoly, ktoré sa honosia výročiami počítajúce stovky rokov. Svitské výročie sa popri nich javí ako nepatrné zrnko a na prvý pohľad nie veľmi dôležité. Je však potrebné vidieť súvislosti.

Mesto Svit je mladým mestom. Od počiatku jeho vzniku tu žili veriaci ľudia, ktorí sa kostola dožadovali. Dokonca aj podnikateľ Baťa mal v plánoch mesta zaznačené miesta na výstavbu kostolov. Žiaľ, vinou komunistického režimu sa táto túžba veriacich nemohla naplniť celé desaťročia. V archívoch farského úradu sa nachádzajú kópie listov, ktoré veriaci neustále adresovali vtedajším politickým aj cirkevným predstaviteľom. Sú vyjadrením odvahy ľudí, ktorí napriek možným rizikám venovali veľké úsilie – na prvý pohľad neúspešné. No ono v podstate tvorilo základ pre neskoršiu dobu, keď sa vplyvom modlitieb a obiet ľudí vytvorila priaznivejšia situácia na stavbu kostola.

Jedna generácia dostala od Boha milosť modliť sa a obetovať, druhá mala milosť kostol postaviť. Na rade je ďalšia, ktorá má úlohu udržať ho po stránke materiálnej a čo je najdôležitejšie – má udržiavať plamienok viery vo svojich srdciach a zapaľovať prostredie života myšlienkami evanjelia, ktoré privádza človeka k spáse.

Výročie posviacky kostola vo Svite malo i zámer spomenúť si na tých, ktorí boli ochotní aj za cenu života napomôcť výstavbe kostola a zároveň povzbudiť súčasníkov, aby nezabudli na obety predkov a živili myšlienku evanjelia aj dnes. Telo a Slovo Pánovo, ktoré sa rodí v príbytku Boha – v chráme – im bude na tejto ceste výdatným pokrmom a povzbudením.

ThDr. Štefan Vitko, PhD., farár


Vytvorené: 14. 7. 2016
Posledná aktualizácia: 6. 4. 2023 11:42
Autor: Správca Webu