Obsah

Opatrovateľská služba vo Svite

Typ: ostatné
Tréning kognitívnych schopností Jednou zo služieb, ktorú poskytuje mesto Svit v rámci svojej pôsobnosti je opatrovateľská služba.

Tréning kognitívnych schopnostíČo je konkrétne opatrovateľská služba?

Opatrovateľská služba je sociálna služba zameraná na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. Poskytuje sa terénnou formou fyzickej osobe v jej prirodzenom domácom prostredí. Opatrovateľskou službou sa poskytuje pomoc a dohľad pri úkonoch sebaobsluhy (pri stravovaní, hygiene, kúpaní, obliekaní, pohybe, orientácii, liečebnom režime), pri úkonoch starostlivosti o domácnosť (príprava raňajok, donáška obedov, drobnom nákupe, bežnom upratovaní, praní) a pri základných sociálnych aktivitách (sprevádzanie klienta k lekárovi, na úrady, predpísanie liekov a pod.). Rozsah úkonov sebaobsluhy, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a pri vykonávaní základných sociálnych aktivít určí mesto v hodinách, zodpovedajúci stupňu odkázanosti fyzickej osoby alebo sa na rozsahu úkonov a počte hodín dohodne inak s prijímateľom v zmluve o poskytovaní sociálnej služby na základe jeho požiadavky.

Kedy a kto ju poskytuje?

Opatrovateľská služba sa poskytuje v pracovných dňoch prevažne v čase od 7.00 – 15.00 hod. Vykonávajú ju opatrovateľky, ktoré majú primerané vzdelanie alebo opatrovateľský kurz. Mesto Svit v súčasnosti zamestnáva 16 opatrovateliek, ktoré poskytujú službu občanom, ktorí majú v meste Svit trvalý pobyt v ich domácnostiach, ale tiež aj v Dome opatrovateľskej služby vo Svite, na Štúrovej ul. 46.

Čo mám robiť, ak mám záujem o opatrovateľskú službu?

Prvým krokom v prípade záujmu o opatrovateľskú službu je posúdenie odkázanosti na túto sociálnu službu a následne uzatvorenie zmluvy o jej poskytovaní. Ak máte záujem o opatrovateľskú službu, kontaktujte Mestský úrad, Oddelenie všeobecnej vnútornej správy a sociálnych činností, kanc. č. 21, 22, (tel. kontakt 052/7875129, 7875122), kde vám poskytnú bližšie informácie.

Prijímateľ opatrovateľskej služby platí úhradu za sociálnu službu v sume určenej poskytovateľom sociálnej služby vo výške, ktorá je stanovená Všeobecne záväzným nariadením Mesta Svit o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby č. 6/2018 v znení jeho dodatkov. 


Vytvorené: 5. 2. 2024
Posledná aktualizácia: 5. 2. 2024 9:06
Autor: Mgr. Mária Hurčalová