Obsah

OPATRENIA PRIMÁTORKY MESTA SVIT

Typ: ostatné
OPATRENIA PRIMÁTORKY MESTA SVIT 1Primátorka mesta Svit dňa 13. októbra 2020 vydala s účinnosťou od 15. októbra 2020 nasledovné opatrenia v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou vládou SR z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19.
  • Uzavrieť komunitnú miestnosť  na MsÚ, Dom kultúry Pod Skalkou a Dom kultúry vo Svite pre kultúrne a spoločenské podujatia, Športovú Halu Iskra Arénu /vrátane malej telocvične/ pre športové aktivity mimo extra ligy basketbalu  až do odvolania.

 

  • Zároveň sa rušia všetky kultúrne podujatia, ktoré boli naplánované v priestoroch patriacich Mestu Svit.

 

  • Na MsÚ eliminovať osobné návštevy pracovníkov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svit a eliminovať aj vzájomný kontakt medzi zamestnancami rôznych oddelení MsÚ na nevyhnutnú mieru; administratívne záležitosti riešiť cez priečinky na sekretariáte; snažiť sa komunikovať telefonicky príp. e-mailom. V prípade osobných stretnutí dodržiavať všetky preventívne hygienické a protiepide-miologické zásady.

 

  • Zamestnancom ráno - po príchode do práce zabezpečiť meranie teploty.

 

  • Nariadiť zamestnancom prácu z domu; priamy nadriadený zamestnanca určí harmonogram práce z domu jednotlivým zamestnancom.

 

Mesto Svit žiada občanov, aby do pracovísk MsÚ prichádzali iba v nevyhnutných prípadoch a za podmienky, že sú úplne zdraví a nepociťujú žiadne príznaky ochorenia.

Verejnosti bude na mestskom úrade prístupná kancelária prvého kontaktu s pokladňou. Ostatné oddelenia budú prístupné prostredníctvom prvého kontaktu alebo na základe vopred dohodnutého termínu, telefonicky alebo elektronicky prostredníctvom e-mailových adries a telefónnych čísel uvedených na stránke mesta:

kontakt/zoznam-osob-1/

 

  • V obradnej miestnosti mesta Svit budú povolené svadobné obrady v maximálnom počte 6 osôb vrátane sobášiaceho a matrikára, s dodržaním vzdialenosti podľa pokynov hlavného hygienika.

 

  • Mestská polícia bude pracovať v štandardnom režime a dohliadať na dodržiavanie zákazov vydaných vládou SR.

 

  • Prevádzka denného stacionára, ZOS a DOS bude prebiehať v zmysle smerníc: 09-SM-2020 ZOS, 10-SM-2020 DOS.

 

  • Prevádzku škôl a školských zariadení, prevádzku CVČ a správu týchto budov zabezpečovať v súlade s vydanými platnými opatreniami hlavného hygienika Úradu verejného zdravotníctva SR a usmerneniami Ministerstva školstva SR.

 

  • Zabezpečiť plnenie ďalších opatrení vydanými hlavným hygienikom Úradu verejného zdravotníctva SR, príp. nariadeniami vlády SR.

 

                                                                                                 ...............v.r........................

                                                                                                 Ing. Dáša Vojsovičová

                                                                                                      primátorka mesta


Vytvorené: 15. 10. 2020
Posledná aktualizácia: 15. 10. 2020 14:56
Autor: red