Obsah

Ochrana lesov pred požiarmi

Typ: ostatné
Ochrana lesov pred požiarmi Každoročne sa s týmto problémom stretávame najmä v jarných mesiacoch, kedy dochádza k vypaľovaniu suchej trávy a s tým sú spojené možnosti vzniku lesných požiarov.

Každoročne sa s týmto problémom stretávame najmä v jarných mesiacoch, kedy dochádza k vypaľovaniu suchej trávy a s tým sú spojené možnosti vzniku lesných požiarov.

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Poprade sa v záujme ochrany majetku a života občanov a s ohľadom na spôsobené materiálne škody rozhodlo požiadať primátorov a starostov obcí o spoluprácu pri zabezpečení plnenia opatrení na ochranu lesov pred požiarmi.

Každoročná ochrana lesov pred požiarmi je spojená aj s rizikom vzniku požiaru pri vypaľovaní suchej trávy v blízkosti lesného porastu. Vplyvom vetra alebo nezvládnutia ohňa môže dôjsť k ohrozeniu života alebo majetku. Navyše podľa zákona č. 314/2001 o požiarnej ochrane, sa zakazuje fyzickej osobe – občanovi zakladať oheň všade tam, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu a spôsobeniu požiaru. S tým súvisí aj zákaz vypaľovania suchej trávy. Ak sa preukázateľne zistí, že občan sa dopustil priestupku podľa zákona o požiarnej ochrane, bude postihnutý buď pokutou do 100,€ v blokovom konaní, alebo pokutou do výšky až 331,€ v priestupkovom konaní.

Avšak podľa toho istého zákona o ochrane pred požiarmi nie je zakázané fyzickým osobám – občanom spaľovať pohrabanú suchú trávu, alebo ostrihané konáre stromov na malých kôpkach, pokiaľ tým samozrejme nespôsobia požiar, kedy postih je už známy.

Naproti tomu zákon o životnom prostredí č. 223/2001 hovorí o zákaze zneškodňovania odpadu zo záhrad, parkov, cintorínov, verejnej zelene jeho pálením. Občania sa môžu bioodpadu zbaviť kompostovaním vo vlastných zariadeniach na kompostovanie, alebo v prípade organizovaného zberu bioodpadu uložením v pristavených a na to určených veľkokapacitných kontajneroch s následným uložením na určených zberných dvoroch. Nevzniká pri tom riziko požiaru, kompostovaním sa odpad zhodnocuje a navyše vám pritom nehrozia žiadne pokuty. Každý, kto má záhradu si určite môže nájsť miesto, kde odpad, ktorý v záhrade vzniká, skompostuje.

A navyše je tu ešte Občiansky zákonník č. 40 z roku 1964 v znení noviel, kde podľa § 127  „vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú obťažoval susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv“.

Vzhľadom na skutočnosti, ktoré sa vyskytujú pri vypaľovaní suchej trávy, vyzývame všetkých občanov, aby sa pri jarnom upratovaní zdržali akéhokoľvek pálenia suchej trávy a resp. domového odpadu s ohľadom na ochranu nielen svojho majetku ale aj života a zdravia, a životného prostredia.

Zvlášť upozorňujeme občanov na obdobie dlhotrvajúceho suchého a teplého počasia, kedy môže Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vyhlásiť „ čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov, “ a vtedy nemôžu občania v lesoparkových zónach a v lesoch zakladať oheň ani na upravených ohniskách, teda nesmú opekať, variť guláš a pod.

plk. Ing. Ondrej Šproch

Riaditeľ ORHZ v Poprade


Vytvorené: 10. 4. 2016
Posledná aktualizácia: 6. 4. 2023 11:42
Autor: Správca Webu