Obsah

Občianske združenie Familiaris oslávilo 10. výročie

Typ: ostatné
Občianske združenie Familiaris oslávilo 10. výročie História občianskeho združenia Familiaris pôsobiaceho vo Svite sa začala písať pred 10 rokmi. Občianske združenie bolo založené s cieľom pomôcť v našom meste rodinám, ktoré sa z rôznych dôvodov ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii.

História občianskeho združenia Familiaris pôsobiaceho vo Svite sa začala písať pred 10 rokmi. Občianske združenie bolo založené s cieľom pomôcť v našom meste rodinám, ktoré sa z rôznych dôvodov ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii.

Od roku 2010 združenie poskytuje špecializované sociálne poradenstvo pre rodiny v sociálnej alebo hmotnej núdzi, marginalizované rodiny, ktoré sa z dôvodu nedostatočného vzdelania nedokážu uplatniť na trhu práce. Za týmto účelom bola zriadená ambulancia špecializovaného poradenstva vo Svite, na ktorej nákladoch sa finančne spolupodieľa Prešovský samosprávny kraj. Do dnešného dňa bolo vďaka tejto ambulancii poskytnuté poradenstvo klientom z celého Prešovského kraja v rozsahu takmer 8000 hodín.
V roku 2014 začalo občianske združenie Familiaris poskytovať opatrovateľskú službu terénnou formou, a to nielen pre občanov mesta Svit, ale aj pre širšie okolie. V súčasnosti sa združenie takýmto spôsobom stará o 26 prijímateľov sociálnej služby v mestách Svit, Vysoké Tatry, Poprad, v obciach Gerlachov, Batizovce, Štrba a v budúcnosti uvažuje o poskytovaní opatrovateľskej služby aj v meste Kežmarok a jeho spádových obciach.

Od apríla tohto roka združenie s pomocou primátora mesta Svit Ing. Miroslava Škvareka a riaditeľky spoločnosti BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. Ing. Dany Meriačovej vybudovali komunitné centrum, ktoré sídli v zdravotnom stredisku. Komunitné centrum Bonum slúži predovšetkým deťom z marginalizovaného prostredia za účelom nácviku ich sociálnych zručností a schopností.

Občianske združenie Familiaris chce do budúcnosti pokračovať v súčasných sociálnych službách, ktoré má v pláne rozšíriť. Napríklad ku komunitnému centru by chcelo s pomocou mesta Svit v priestoroch zdravotného strediska zriadiť osobné stredisko hygieny, uvažuje o akreditácii na MPSVaR na vykonávanie niektorých opatrení na zabezpečenie predchádzaniu vzniku krízových situácií v rodine v rámci sociálno-právnej ochrany detí a kurately dospelých, ďalej zvažuje zriadiť úplne novú sociálnu službu s názvom „Krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológií“ čiže poskytovanie poradenstva pomocou internetu a telefónu.

V piatok 21. októbra 2016 vo večerných hodinách sa pri príležitosti oslavy 10. výročia založenia občianskeho združenia Familiaris uskutočnilo jubilejné stretnutie za prítomnosti nielen pozvaných hostí, ale aj širokej verejnosti. Slávnostná atmosféra bola znásobená nielen priestormi obradnej miestnosti Domu kultúry vo Svite, ale aj divadelným predstavením „Lúče otcovstva“ od autora Karola Wojtylu v podaní Teatro Colorato Bratislava a v réžii Petra Weincillera, rodáka zo Svitu.

So slovami o tom, že v tejto uponáhľanej dobe má všetko veľmi krátke trvanie - krátke manželstvá, krátke pracovné vzťahy, krátke priateľstvá a krátka trvácnosť spotrebičov v domácnosti, sa úprimnými slovami vďaky za už 10 ročnú existenciu občianskeho združenia Familiaris poďakoval pán Ing. Ivan Zima, zástupca primátora mesta Svit. Vyjadril poďakovanie zakladateľom združenia za to, že ak je správna myšlienka a cieľ toho čo chceme robiť tak to nemusí mať krátke trvanie. Práve v týchto dňoch si občianske združenie Familiaris pripomína 10. výročie svojho založenia. Jeho činnosť je zameraná práve na takú oblasť, ktorá je pre každého potrebná, a to sociálna služba v oblasti špecializovaného sociálneho poradenstva, domácej opatrovateľskej služby, činnosti komunitného centra. Krátku históriu združenia s prejavom vďačnosti všetkým, ktorí stáli nielen pri zakladaní združenia, ale boli aktívni aj počas jeho existencie, predniesol vo svojom krátkom príhovore predseda Rady združenia pán PhDr. František Drozd, PhD. Poďakovanie vyjadril aj všetkým organizáciám vrátane samosprávy, ktoré ochotne pri činnosti spolupracovali.


Autor: PhDr. Franitšek Drozd, Phd., Jana Šoltisová


Vytvorené: 27. 10. 2016
Posledná aktualizácia: 6. 4. 2023 11:42
Autor: Správca Webu