Obsah

Mesto ponúka obchodné priestory na prenájom

Typ: ostatné
Mesto ponúka obchodné priestory na prenájom 1Mesto Svit vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž č. 5/2020 na prenájom nehnuteľného majetku mesta: nebytové priestory o výmere 119,40 m2, nachádzajúce sa v budove č. 275 na Štúrovej ulici vo Svite.
Podmienky OVS sú zverejnené na webovej stránke Mesta Svit www.svit.sk, na FB stránke Mesta Svit a na úradnej tabuli Mesta Svit a sú tiež prílohou tohto oznamu. Bližšie informácie na tel. č. 052/787 51 27. Obhliadku nebytových priestorov a bližšie informácie o nebytových priestoroch, je možné vyžiadať u kontaktnej osoby, Mgr. Gabriely Očvárovej na telefónnom čísle 052/7875 127, alebo na e-mailovej adrese: gabriela.ocvarova@svit.sk.

vos

Tieto priestory boli v minulosti užívané ako pobočka Všeobecnej úverovej banky, a.s. a v súčasnosti sú nevyužívané a bude potrebné ich prispôsobiť zámeru využitia budúcim nájomcom.

Účel nájmu: prevádzka banky, poisťovne, kancelárske, obchodné, prípadne výrobné priestory, alebo priestory pre poskytovanie služieb, okrem gastronomických služieb.

Minimálna výška nájomného je stanovená vo výške minimálne 3 765,-- € za 1 rok. Vo výške nájomného nie sú zahrnuté platby za služby, spojené s užívaním nebytových priestorov (elektrina, vodné, stočné, zrážkové vody, odvoz TKO a pod.).

Písomné súťažné návrhy spolu s dokladmi, ktoré budú súčasťou návrhu, je potrebné doručiť v zalepenej obálke, na ktorej bude uvedené: - presná a úplná adresa odosielateľa - navrhovateľa s uvedením telefónneho čísla - označenie „neotvárať, obchodná verejná súťaž č. 5/2020“ - adresa príjemcu: Mestský úrad Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit Na predloženie súťažných návrhov do súťaže sa stanovuje termín 29. júna 2020 do 12.00 hod.


Príloha

Vytvorené: 17. 6. 2020
Posledná aktualizácia: 17. 6. 2020 08:39
Autor: red