Obsah

INFORMÁCIA Z ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Typ: ostatné
INFORMÁCIA Z ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 1Zbor mestského zastupiteľstva Svit sa stretol 28. apríla 2022 na svojom 36. riadnom zasadnutí.

Financie

  • Schválená bola suma 4 000,-eur na zakúpenie varného kotla pre školskú jedáleň Spojenej školy na Mierovej ulici.

 

Majetkovoprávne záležitosti

  • Poslanci sa zhodli na odpredaji 160 m2 pozemku priľahlého k rodinnému domu na ul. Horskej v celkovej cene 3 040,- eur ako prípad hodný osobitného zreteľa.
  • Schválené boli prenájmy voľných  nebytových priestorov v Zdravotnom stredisku a to : 15,50 m2 (s podielom na spoločných priestoroch 8 m2) za nájomné vo výške  30,50 eur 1 m2/rok pre nebytový priestor a spoločné priestory 2,4 m2 - sociálne zariadenie, za nájomné vo výške 10,- eur 1 m2.
  • Zbor odhlasoval i prenájom nebytových priestorov - javiska v divadelnej sále a šatne pri krojovni v Dome kultúry Svit Folklórnemu súboru SENIOR Jánošík Svit za 1,-euro / predmet nájmu / rok. FS SENIOR Jánošík Svit vznikol oddelením z Folklórneho súboru Jánošík Svit a z toho dôvodu podal žiadosť o prenájom nebytových priestorov, za účelom realizácie tanečných skúšok a pre zabezpečenie administratívneho zázemia súboru.
  • Zábavnému súboru SVITTASENIOR Svit schváli poslanecký zbor prenájom nebytových priestorov (61,25 m2 – klubovňu a o výmere 4,16 m2 – kuchynku) v Dome Kultúry Pod Skalkou za nájomné vo výške 1,- euro / predmet nájmu / rok. Nakoľko je súbor rozdelený na dve zložky, ktoré nemôžu vykonávať kondičné skúšky v jednom priestore súčasne, požiadalo občianske združenie o rozšírenie predmetu nájmu.

 

  Rôzne

  • Na dožiadanie kontrolného orgánu schválil poslanecký zbor doplnenie uznesení o sumy spolufinancovania podaných žiadostí k projektom:

-„Modernizácia techniky v Dome kultúry vo Svite“ suma 5% spolufinancovania vo výške 9.981,69 eur.

-„Modernizácia autobusovej zastávky na ul. Mierová  suma 5% spolufinancovania vo výške 654,72 eur.

 

Interpelácie

  • V. Zentko podal dve interpelácie:

- Na tému znovuzavedenia pouličného zberu papiera, v ktorej požiadal o informáciu, kto by znášal finančné navýšenie, ak by sme sa zaviedol zber. 

- Požiadal o oslovenie spoločnosti, ktorá technicky zabezpečuje službu Info SMS systém, či by nebolo možné upraviť čas doručenia od 7:00 do 22:00 h, aby správy neboli doručované v noci a aby boli informácie doručené včas. Zodpovedná za túto agendu na mestskom úrade D. Virostko odpovedala, že je to technická záležitosť  automatického systém. Odosielanie SMS sa vykonáva počas pracovných hodín. Požiadavky sa zhromažďujú v systéme zazmluvneného odosielateľa a reálne odoslanie správy závisí od množstva požiadaviek na hromadnom serveri, kde Mesto Svit je len jedným z mnohých žiadateľov / užívateľov. Je to podobné, ako sms správy z bánk.  Prisľúbila preverenie možnosti zmeny času zasielania.

 

Diskusia

  • Poslanci udelili v diskusii slovo trom občanom, ktorí  diskutovali k prejednávaným bodom programu.
  • Najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutoční 26. mája 2022.

 


Vytvorené: 11. 5. 2022
Posledná aktualizácia: 11. 5. 2022 10:50
Autor: Daniela Virostko