Obsah

INFORMÁCIA Z ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Typ: ostatné
INFORMÁCIA Z ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 1V závere uplynulého týždňa sa poslanci stretli na 35. riadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva.

Schválené investície

  • podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok „Podpora poskytovania sociálnych služieb v meste Svit“ na zakúpenie automobilu pri spolufinancovaní mesta 5%.

 

  • príspevok 9 300 eur pre TS Svit na  výsadbu  zelených záhonov v lokalitách : pomníky T. Baťu a J. A. Baťu, Námestie J. A. Baťu, pri tzv. pohotovostných bytovkách, sídlisko A a v mestskej časti Pod Skalkou pri predajni potravín.

 

Majetkovoprávne záležitosti

  • Poslanci schválili dva odpredaje pozemkov (25 m2 a 110m2) a jednu zámenu (20 m2).

 

  • Schválili tiež 3 prenájmy pozemkov pri rodinných domoch (30 m2, 15m2, 67 m2), jeden nebytový priestor – bývalú kotolňu v bytovom dome a divadelnú sálu v Kultúrnom dome Pod Skalkou občianskemu združeniu Svittasenior (za sumu 1€/rok).

 

  • Prevzatie majetku v objeme 319 889,28 eur od NDS, ktorý bol vyvolanou investíciou pri stavbe diaľnice - most cez Háganský potok a preložku komunikácie k Štrkoviskám a bezodplatné prevzatie komunikácie a parkovacích plôch, stojiska na kontajnery a sadových úprav od STM Invest v hodnote 129 000 eur.

 

   Rôzne

  • Boli prijaté dva dodatky k VZN o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach a nákladov na stravovanie v školských jedálňach, ktoré umožňujú neuhrádzať tieto príspevky, ak zákonný zástupca je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. Podmienkou je, že o to písomne požiada.

Vytvorené: 8. 4. 2022
Posledná aktualizácia: 8. 4. 2022 13:37
Autor: red