Obsah

 INFORMÁCIA Z ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Typ: ostatné
 INFORMÁCIA Z ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 1Poslanecký zbor sa stretol 24. júna na 26. riadnom zasadnutí.

Rôzne

  • Schválený bol plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Svit na II. polrok 2021 
  • Zelenú dostalo aj VZN (č. 3/2021), ktoré upravuje podmienky v súvislosti s povinnosťou obcí zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (ďalej len „BRKO“).
  • Zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu o hospodárení mesta za obdobie 1- 4/2021. Mesto hospodárilo počas prvých štyroch mesiacov úsporne, s výsledkom – prebytkom v sume 582 tis. €. Úspora bola dosiahnutá vďaka efektívnemu nakladaniu s financiami, ktoré bolo poznačené aj protipandemickými opatreniami a útlmom činností mnohých organizácií mesta.

 

Investície:

  • Zastupiteľstvo schválilo podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu cyklochodníka do Lopušnej doliny na úseku 1 700 m - na úrovni Chemosvitu, pričom je výška žiadaného príspevku 39 372,36 € (95%) a výška spolufinancovania: 2 000,- € (5%).
  • Poslanci schválili spolufinancovanie kompletnej výmeny palubovky v Iskra Aréne. Príspevok PSK 50%, spolufinancovanie 50%, pričom celkový rozpočet je vyčíslený na 95 847,02 €. Výška dotácie zo strany PSK je 40 000€, sponzorský príspevok súkromného investora je 25 000,-€ a zo strany mesta je potrebné vyčleniť z rozpočtu sumu cca 31 000,-€. V rámci tohto projektu dôjde ku kompletnej  výmene palubovky v aréne, pričom nepoškodená časť palubovky bude rozobratá tak, že sa použije na výmenu palubovky v malej telocvični, takým spôsobom, aby spĺňala potrebné technické parametre. Tým teda dôjde k rekonštrukcii oboch telocviční.
  • Schválené boli aj financie v obnose 40 000,-€ na ďalšie projektové dokumentácie a priechody. V pláne sú ďalšie investičné akcie, ktoré vyžadujú vypracovanie projektovej dokumentácie (cyklochodník, rekonštrukcia MŠ, priechody a pod.). Zároveň má mesto záujem požiadať Štátny fond rozvoja bývania o úver na výstavbu Domova sociálnych služieb a realizovať ďalšie stavebné práce na priechodoch pre chodcov, kde je taktiež potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu.

 

 Majetkovoprávne

  • Na programe boli aj majetkovoprávne vysporiadania pozemkov pri rodinnom dome na ul. Horskej, prenájmy pozemkov na ul. SNP, ul. Štefánikovej a Novej.
  • Poslanci schválili podmienky obchodnej verejnej súťaže na  prenájmom garáže pri zdravotnom stredisku a garáže pri budove pošty, ktoré nájdete na webovej stránke mesta.

Vytvorené: 6. 7. 2021
Posledná aktualizácia: 6. 7. 2021 12:09
Autor: