Obsah

Bilancie a priority mesta

Typ: ostatné
Mestský úrad SvitIng. Miroslav Škvarek: "Uplynulý rok bol zameraný na dôkladnú analýzu zadefinovania potrieb zmien, ktoré v konečnom meradle prinesú výsledný efekt vytvorenia podmienok pre rozvoj mesta. Ak by sme dnes, po vyše roku mali zhodnotiť, kam sme sa dostali v realizácii a príprave vyššie uvedených zámerov, musím konštatovať, že sa urobilo veľa dobrej práce.

Ing. Miroslav Škvarek: "Uplynulý rok bol zameraný na dôkladnú analýzu zadefinovania potrieb zmien, ktoré v konečnom meradle prinesú výsledný efekt vytvorenia podmienok pre rozvoj mesta. Ak by sme dnes, po vyše roku mali zhodnotiť, kam sme sa dostali v realizácii a príprave vyššie uvedených zámerov, musím konštatovať, že sa urobilo veľa dobrej práce.

Hlavné témy, ktoré si poslanci mestského zastupiteľstva a vedenie mesta vzali za priority pre roky 2015-2018, predstavujú „malé“ programové vyhlásenie. Pri tvorbe programu sme vychádzali z rámcových okruhov, ktoré boli prezentované v rámci kampane komunálnych volieb na jeseň 2014. 

Boli to predovšetkým snahy zadefinovať to, čo mestu chýba, aby bolo prijateľným miestom pre život všetkých skupín obyvateľstva:

• chceme vrátiť Svitu „cveng“, aby sa opäť stalo príjemným, moderným a dynamickým mestom;

• chceme pomáhať mladým rodičom pri výchove našej budúcej generácie (predškolská výchova, vzdelanie detí, centrá oddychu, športoviská, poradenstvo);

• chceme podporovať podnikateľov pri tvorbe pracovných miest (snaha získať eurofondy a štátne zákazky pre rozvoj podnikania v našom meste, podporovať služby a turizmus);

• chceme vytvárať dôstojné podmienky pre život seniorov v príjemnom prostredí;

• chceme čistý a občanom dostupný Svit;

• chceme, aby naše mesto bolo miestom, kde sa pri rannej káve alebo poludňajšom čaji stretnú všetci: mladší a starší, deti a mládež, domáci, ale aj zahraniční hostia.

Uvedené tézy boli pretransformované do nižšie uvedených okruhov, ktoré máme záujem naplniť počas volebného obdobia. Ich spoločným znakom sú slová SPOLUPRÁCA a ZODPOVEDNOSŤ.

1. SAMOSPRÁVA

• zabezpečíme, aby každý občan, ktorý príde do kontaktu s úradom, cítil, že úradník je tam na to, aby mu poradil alebo pomohol;

• zaručíme sa za to, aby v meste platilo: „náš občan, náš partner“.

2. DETI, MLÁDEŽ A MLADÉ RODINY

• vymeníme neestetické, nebezpečné a zanedbané detské ihriská za estetické, bezpečné a moderné;

• obnovíme mini ZOO v spolupráci s mládežou a školami;

• budeme spolupracovať s Mládežníckym parlamentom a poskytneme priestor Klubu mladých;

• vytvoríme v spolupráci s tretím sektorom „Školu podnikateľov Svitu“ – inštitúciu, ktorá bude pomáhať mladým ľuďom pri štarte podnikania.

3. SOCIÁLNE SLUŽBY A SENIORI

• zrealizujeme Centrálny dom sociálnych služieb: Dom opatrovateľských služieb, Zariadenie opatrovateľskej služby a aj Domov dôchodcov;

• zriadime donáškovú službu nákupov pre imobilných seniorov;

• postaráme sa o to, aby mobiliár (sieť lavičiek) bol rozmiestnený v súlade s reálnymi potrebami obyvateľov;

• zmodernizujeme Dom smútku.

4. ROZVOJ

• budeme podporovať podnikateľov a usilovať sa získavať eurofondy a štátne zákazky pre rozvoj podnikania v meste s cieľom tvorby nových pracovných miest, skvalitnenia služieb a rozvoja turizmu;

• budeme sa spolupodieľať na vytvorení koncepcie spolupráce a rozvoja regiónu

• zefektívnime fungovanie Technických služieb

• pripravíme v spolupráci s vedením Chemosvitu, a.s. projekt „Bývanie nad riekou“: vybudovanie rodinných domov a polyfunkčných štvorbytoviek pozdĺž rieky;

• vymeníme staré autobusové prístrešky;

• oživíme tradíciu rekreačnej zóny Bagrovisko vybudovaním infraštruktúry.

5. DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE

• vybudujeme na kritických miestach pozdĺžne parkovacie miesta a tam, kde to priestorové možnosti dovoľujú, vybudujeme parkoviská;

• pokúsime sa nájsť model efektívnejšej mestskej dopravy;

• vstúpime do rokovaní so Železnicami Slovenskej republiky ohľadne urýchleného vybudovania podjazdu pod železnicou do Batizoviec;

• vstúpime do rokovaní s Národnou diaľničnou spoločnosťou, aby dobudovala zvukovú bariéru pozdĺž diaľnice;

• rozšírime Školskú ulicu v lokalite Pod Skalkou;

• opravíme chodník pozdĺž Hlavnej cesty smerom do Pod Skalky.

6. ŠKOLSTVO

• obnovíme tradíciu športových tried;

• vytvoríme moderné detské jasle s individuálnym a kvalifikovaným prístupom k deťom;

• zabezpečíme, aby vedenie základných škôl malo väčší priestor pri komunikácii s mestom a presadzovaní moderných spôsobov vo vzdelávaní;

• vytvoríme v spolupráci so základnými školami v meste a odborníkmi pre motivačné vzdelávanie mladých ľudí efektívny model prípravy žiakov základných škôl pre ich smerovanie v ďalšom štúdiu a živote.

7. KULTÚRA A ŠPORT

• dobudujeme športový areál v Pod Skalke;

• pokúsime sa zo Svitu vytvoriť tréningové centrum slovenského športu a popritom zrekonštruovať štadión;

• budeme sa spolupodieľať na organizácii majstrovstiev Európy v horskej cyklistike – HORAL 2017;

• vybudujeme cvičiaco-posilňovacie zariadenia pri cyklistickom chodníku pozdĺž rieky Poprad;

• obnovíme vysielanie mestskej televízie prostredníctvom internetu a do tvorby vysielania zapojíme mládež;

• pripravíme v spolupráci s mládežou mesta viacdňový hudobný festival, ktorý by sa mal stať tradíciou.

Ak by sme dnes, po vyše roku mali zhodnotiť, kam sme sa dostali v realizácii a príprave vyššie uvedených zámerov, musím konštatovať, že sa urobilo veľa dobrej práce. Sme na dobrej ceste naplniť zámery a sľuby, ktoré sme dali voličom.

Uplynulý rok bol zameraný na dôkladnú analýzu zadefinovania potrieb zmien, ktoré v konečnom meradle prinesú výsledný efekt vytvorenia podmienok pre rozvoj mesta. V priebehu roka 2015 sme riešili personálne zabezpečenie činnosti úradu a z toho vyplývali aj zmeny v organizačnej štruktúre. Výsledkom by mala byť optimalizácia činnosti jednotlivých referátov mestského úradu.

DIANIE V MESTE /KULTÚRA, ŠPORT/:

Paralelne s personálno-organizačnými procesmi sme sa snažili zadefinovať, ako by sa malo oživiť dianie v meste. Po rokovaniach s komunitami sa v mesiaci máj realizoval „Komunitný festival“, ktorý bol prehliadkou života a činnosti viacerých občianskych zoskupení, významnou mierou ovplyvňujúcich život a dianie v našom meste. Výsledkom tejto aktivity boli dva dni plné kultúry a stretávania sa ľudí na námestí J.A. Baťu. Po vyhodnotení tejto aktivity sme sa dohodli, že túto novovzniknutú tradíciu zavedieme do života mesta a pre rok 2016 chceme „Komunitný festival“ programovo rozšíriť o regionálne aktivity. V tejto súvislosti sme už oslovili okolité mestá a obce a očakávame, že sa tejto udalosti aktívne zúčastnia. Máme záujem, aby táto udalosť dostala nadregionálny charakter.

V oblasti diania v meste sú naďalej nosnými prvkami „Dni mesta“, ale aj ďalšia novovzniknutá športová udalosť „Polmaratón Poprad – Svit“, na ktorej sa 1. septembra minulého roka zúčastnilo vyše 550 bežcov v rôznych kategóriách. Spomenutá udalosť je významná z pohľadu toho, ako sa naše mesto prezentuje navonok.

Novým prvkom je aj zimný adrenalínový beh „Spartan Race“, ktorého prvý ročník máme za sebou. Uskutočnil sa 23. januára 2016, ale jeho príprava bola začatá ešte vlani v auguste. Počet účastníkov presiahol číslo 2200, pričom samotní organizátori povedali, že v takých podmienkach, aké im pripravilo mesto Svit (hlavne čo sa týka počasia, bežalo sa pri teplote -18 stupňov Celzia), sa ešte nikde vo svete nebežal závod „Spartan Race“. Táto udalosť bola koordinovaná s obcou a urbárom Spišská Teplica.

DRUŽOBNÉ MESTÁ:

Mesto Svit má už tradične dlhodobé partnerské vzťahy s českým mestom Česká Třebová a poľským mestom Knurów. Aj v roku 2015 sme pokračovali vo výmenných pobytoch a návštevách týchto miest. Hneď na jar minulého roka som sa zúčastnil s bývalým primátorom p. Abrahámom na návšteve v Českej Třebovej a následne v Knurowe, kde sme potvrdili záujem naďalej pokračovať vo vydarenej spolupráci. V rámci odovzdávania Cien mesta Česká Třebová som prevzal z rúk starostu Českej Třebovej jeho Cenu pre naše mesto za 10 rokov partnerskej spolupráce ako vďaku za výmenu skúseností a vzájomné obohatenie športových a kultúrnych výmen. Následne počas „Dní mesta Svitu“ som v mene našich občanov odovzdal starostovi mesta Česká Třebová ocenenie, ktoré bolo schválené našim mestským zastupiteľstvom – „Čestný občan mesta Svit“. Starosta ho prevzal ako ocenenie pre všetkých občanov Českej Třebovej.

Počas minulého roka prebiehali intenzívne rokovania s primátorom mesta San Lorenzo in Campo, mestom situovaným pod San Marínom v Taliansku. Rokovali sme o možnosti podpisu partnerskej zmluvy, ktorou by sa začali družobné vzťahy oboch našich miest. Vyvrcholením rokovaní bolo stretnutie primátorov oboch miest v Miláne, kde sme si potvrdili, že túto spoluprácu potvrdíme zmluvne. Naše MsZ schválilo obsah Zmluvy o spolupráci na zasadnutí v septembri 2015 a následne zastupiteľstvo mesta San Lorenzo in Campo schválilo pristúpenie k zmluve 30.11.2015. V dňoch 20-23. februára 2016 je potvrdená návšteva vedenia budúceho talianskeho partnera a 22. februára 2016 bude podpísaná Zmluva o spolupráci oboch miest.

ROZVOJ INFRAŠTRUKTÚRY MESTA, EKONOMIKA, PODPORA PODNIKATEĽSKÉHO PROSTREDIA:

Pre uplynulý rok poslanci mesta schválili priority charakteru starostlivosti o majetok mesta a služieb pre občanov. Išlo o realizáciu výpustu z priestorov ťažby štrkov, ďalej detské ihrisko na sídlisku, výťah v rekonštruovanom objekte MsÚ, stavebných úprav v priestoroch vedenia mesta, sanáciu suterénu 36. bytovej bytovky (ide o zavlhnutie jej pivničných priestorov). Vzhľadom k dlhodobému procesu viazanému na projektovú prípravu a potom aj verejné obstarávanie sa podarilo realizovať výtok na štrkovisku a detské ihrisko na sídlisku „E“, ostatné akcie boli presunuté na rok 2016.

Významným riešením je z pohľadu zabezpečenia rozvoja mesta zriadenie odbornej „Komisie urbanizmu a architektúry“, ktorej činnosť by mala významne napomôcť pri tvorbe dlhodobých rozvojových plánov mesta, hlavne z pohľadu zachovania unikátnej architektúry Baťovho priemyselného mesta. Komisia sa bude významne podieľať na tvorbe regulatív súvisiacich s výstavbou v meste a na tvorbe a doladení „Programu rozvoja mesta“ (PRM) – strategického dokumentu, ktorý v sebe zahŕňa vízie a stratégie mesta na 15-20 rokov.

Spomenutý PRM bol spracovaný odbornými pracovnými skupinami v mesiacoch august až december 2015, za výdatnej pomoci nášho partnera Agentúry pre regionálny rozvoj Prešovského samosprávneho kraja. PRM je dokument, v ktorom sú sústredené všetky dôležité a významné aktivity mesta v oblasti potrieb občanov (sociálna oblasť, školstvo, kultúra, šport, doprava a statická doprava /parkoviská, odstavné plochy/, starostlivosť o mládež, seniorov, telesne postihnutých občanov, občanov v sociálnej núdzi, atď.). Tento dokument bol po pripomienkach predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva a bol schválený ako otvorený dokument pre nasledujúce roky. Píšem preto otvorený, lebo sa podľa potreby môže dopĺňať o ďalšie aktivity potrebné pre zabezpečenie životných podmienok občanov nášho mesta.

Pri tejto príležitosti treba prízvukovať, že potreby, ktoré sme nadefinovali v tomto dokumente, môžu byť tým, že je schválený, financované aj z prostriedkov EÚ v programovacom období 2015 – 2020. 

V súvislosti s prípravou rozpočtu na rok 2016 boli spracované oddelením investícií, územného plánovania a životného prostredia MsÚ štúdie a projekty pre priority na rok 2016. Tieto boli na januárovom zasadnutí MsZ schválené s tým, že podľa toho, ako budú napĺňané zdroje pre financovanie týchto investičných priorít, budú postupne realizované počas roka.

V rámci prípravy štúdií pre významnejšie investície boli spracované štúdie na parkovisko a rekonštrukciu ulice Šťúrova, chodník na severnej časti rieky Poprad, zateplenie objektu MsÚ, odkanalizovanie a rekonštrukcia povrchu – vnútroblok oproti čistiarni Dalema, zateplenie zvyšných pavilónov ZŠ Mierová, štúdia pre prípravu výstavby priestorov ZUŠ, CVČ a knižnice v areáli ZŚ Mierová, príprava výstavby novej modernej polikliniky, štúdia výstavby novej tribúny a prevádzkových priestorov futbalového štadióna, štúdia prípravy územia na výstavbu v lokalite nad mlynom v Pod Skalke.

Uvedené aktivity budú priebežne komunikované s občanmi mesta prostredníctvom poslancov, stretnutí s občanmi, v mestských novinách a prostredníctvom WEB stránky a Facebooku mesta.

Priebežne bola komunikovaná a v rámci stavebného konania aj pripomienkovaná výstavba podjazdu pod železnicou, a to s projektantom uvedeného stavebného diela a s investorom ŽSR. Podľa vyjadrení kompetentných by konečný verdikt o výstavbe mal padnúť začiatkom mesiaca február 2016, o čom budem občanov mesta informovať.

Významným projektom pre rok 2016 je schválenie zakúpenia 84-nájomnej bytovky, ktorá bude realizovaná v objekte bývalého internátu SPŠCH. Predmetná bytovka by mala byť skolaudovaná koncom roka 2016 a nákup bude financovaný z úveru ŠFRB a štátnej dotácie.

Ďalším významným projektom je vypracovanie štúdie využitia priestorov po ťažbe štrkov – bagroviská. Tento zámer máme záujem riešiť financovaním zo zdrojov EÚ a mal by zostať v podstatnej miere v majetku mesta tak, aby mesto malo v budúcnosti z tejto lokality výnosy.

Okrem uvedených aktivít ohľadom infraštruktúry vedenie mesta intenzívne rokuje aj s významnými podnikateľskými subjektmi, ktoré sú na území mesta Svit. Rokovania sú priebežne zamerané na vzájomné informovanie sa o cieľoch a možnostiach oboch strán spolupodieľať sa na rozvoji zamestnanosti a podnikania v meste.

Takým významným krokom bola aj návšteva veľvyslanca Bieloruskej republiky, ktorá sa udiala na základe pozvania primátora mesta Svit. Okrem rokovaní na MsÚ sa stretnutia uskutočnili aj v Chemosvite, a.s. a VÚCHV na úrovni generálnych riaditeľov. Výstupom je možná spolupráca v obchodných aktivitách spomenutých podnikateľských subjektov v Bieloruskej republike.

Osobne som rokoval s predsedom Prešovského samosprávneho kraja MUDr. Chudíkom, kde padla dohoda, že sa pokúsime vypracovať spoločný zámer podpory stredného školstva v meste Svit so zameraním na prípravu zamestnancov už počas štúdia pre významné spoločnosti pôsobiace na území mesta. Ďalej bolo dohodnuté, že PSK sa bude spolupodieľať na financovaní akcií na území mesta, ktoré majú mimoriadny charakter a reprezentujú región na európskej alebo svetovej úrovni.

Na záver by som chcel vyzdvihnúť prácu poslancov mestského zastupiteľstva, ktorú odvádzajú nielen v zastupiteľstve, ale aj v odborných komisiách a poradných činnostiach. Zároveň chcem poďakovať za činnosť všetkých účastníkov odborných komisií a prácu zamestnancom MsÚ a mestských firiem.

Ing. Miroslav Škvarek MPH

primátor mesta Svit


Vytvorené: 16. 2. 2016
Posledná aktualizácia: 12. 12. 2018 22:51
Autor: Správca Webu