Obsah

„SVET OČAMI GRAFFITART“ - VÝTVARNÁ SÚŤAŽ

Typ: ostatné
„SVET OČAMI GRAFFITART“ - VÝTVARNÁ SÚŤAŽ 1O.Z. Buď fair Play – Klub Mladých Sviťanov vyhlasuje výtvarnú súťaž pre mladých „grafiťákov“, vo veku 15 – 25 rokov pod názvom „Svet očami GraffitArt“, ktorej cieľom je vyhľadávanie a oslovenie mladých výtvarných talentov z „ulice“ v oblasti graffitovej tvorby.

PROPOZÍCIE :

Cieľ výtvarnej súťaže:

Cieľom je vyhľadávanie a oslovenie mladých výtvarných talentov z „ulice“ v oblasti graffitovej tvorby, ako novodobého umeleckého smeru, podpora a rozvoj záujmu a talentu dynamického kreatívneho umenia grafitistov (writerov, sprejerov)  z radov mládeže nášho regiónu.

Súťažné podmienky:

Súťaž je určená pre mladých „grafiťákov“ vo veku 15 – 25 rokov, ktorá bude prebiehať v v troch súťažných kategóriách. Súťažiaci grafitista (writer) spracuje ľubovoľnou technikou (fixa, pastel a pod.) výtvarný grafitový návrh na tému „Svet očami GraffitArt“, ktorý by v prípade výberu súťažnou komisiou vedel spracovať a zrealizovať i veľkoplošne na stenu cca o ploche cca 2 x 3 m (potrebný materiál na veľkoplošné spracovanie by bol po dohode organizátorom súťaže dodaný).  Súťažné výtvarné návrhy majú byť minimálne vo formáte A3, vítané sú i väčšie formáty (A2, A1, A0, alebo na formáte baliaceho bieleho papiera).

Téma regionálnej výtvarnej súťaže:

„Svet očami GraffitArt“, s voľnou tématikou, s vlastným pohľadom mladých na súčasný svet, s vlastným odkazom, pocitmi, túžbami, snami, ktorý by bol odrazom života mladých a ich predstáv od života do budúcna, prienik hudby, tanca, športu, pohybu, prírody, radosti, smútku, akceptácie, neakceptácie, súžitie človeka, spolupatričnosť, participácia, morálka, etika a pod.

Každá práca okrem signatúry na prednej strane má byť na rube označená týmito údajmi:

a/ meno autora b/ veková kategória c/ dátum narodenia d/ názov výtvarného návrhu

K zaslanej výtvarnej práci Vás poprosíme na papieri (A4) priložiť i sprievodné údaje o autorovi:

Čitateľne - meno a priezvisko, adresa, mailová adresa, telefón, dátum narodenia, názov výtvarného návrhu

Súťažné vekové kategórie:

A1 /  15 - 17 roční (ročníky 2006 – 2004),

A2 /  18 - 20 roční (ročníky 2003 – 2001),

A3 /  21 - 25 roční (ročníky 2000 – 1996)

Termín uzávierky súťaže:

Výtvarné práce poprosíme zaslať poštou na adresu:

O.Z. Buď Fair Play – Klub Mladých Sviťanov, P.O. BOX 29, 059 21 Svit s označením „Výtvarná súťaž“ najneskôr do 30.9.2021.

Vyhodnotenie súťaže:

Výtvarné práce vyhodnotí súťažná porota, ktorú ustanoví organizátor. Okrem prvých troch cien                v každej kategórii, porota môže udeliť aj mimoriadne ceny. Organizátori si vyhradzujú právo niektorú z cien neudeliť, alebo zvýšiť počet cien. Výsledky súťaže budú súťažiacim uverejnené mailom, na FB stránke „Buď Fair Play“ (Klub Mladých Sviťanov). Účastníci, ktorým odborná porota udelí niektorú z cien, budú pozvaní na slávnostnú vernisáž , kde si prevezmú ceny a diplomy.

Kritériá hodnotenia: a) sila výpovede diela, b) celkový výraz práce, c) osobitosť výtvarného stvárnenia a myšlienka diela, d) autenticita, originalita a podanie myšlienky, e) farebné cítenie, f) kompozičné riešenie práce.

Záverečné ustanovenia:

Práce ostávajú k dispozícii vyhlasovateľovi súťaže, nevracajú sa a organizátori ich využijú podľa vlastného uváženia. Organizátori si vyhradzujú právo reprodukovať práce v tlači, na internetových stránkach mesta Svit, O.Z. Buď Fair Play – Klub Mladých Sviťanov,  v záujme propagácie.

Vyhlásenie výsledkov:

Ocenené práce súťažiacich z jednotlivých kategórií budú súťažiacim zaslané mailom do  18.10.2021.

Oficiálne vyhodnotenie výtvarnej súťaže bude predbežne 29.10.2021 počas otvorenia vernisáže výtvarných prác (priestor a čas bude ešte upresnený), počas ktorej sa dohodne i na veľkoplošnej realizácii vybraných prác.

Kontaktné informácie:

O.Z. Buď fair Play – Klub Mladých Sviťanov, P.O. BOX 29, 059 21 Svit, budfairplay@gmail.com

-

 

 

 


Vytvorené: 27. 7. 2021
Posledná aktualizácia: 27. 7. 2021 11:01
Autor: red