Obsah

ČO VLASTNE ZNAMENÁ VYHLÁSENIE NÚDZOVÉHO STAVU?

Typ: ostatné
ČO VLASTNE ZNAMENÁ VYHLÁSENIE NÚDZOVÉHO STAVU? 11. októbra 2020 bol vyhlásený núdzový stav na celom území SR, zatiaľ údajne, na dobu 45 dní. Zároveň vstupujú do platnosti nové opatrenia týkajúce sa cestovania, nosenia rúšok a hygienických opatrení pre prevádzky.     


Núdzový stav v praxi znamená:

Zákon uvádza, že počas núdzového stavu možno napríklad obmedziť nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia evakuáciou, ale aj slobodu pohybu a pobytu.

Môže prísť ku zákaz vychádzania v určenom čase a zákaz vstupu na postihnuté alebo ohrozené územie.

Obmedzené môže byť aj právo pokojne sa zhromažďovať, právo slobodne rozširovať informácie a možno zakázať štrajky.

Ďalej hovorí aj o ďalších obmedzeniach a povinnostiach týkajúcich sa pracovnej povinnosti či výkonu vlastníckeho práva.

Možno napríklad uložiť pracovnú povinnosť na zásobovanie, udržiavania pozemných komunikácií a železníc, vykonávania dopravy, prevádzkovania vodovodov a kanalizácií, výroby a rozvodu elektriny, plynu a tepla, výkonu zdravotnej starostlivosti.

ČO ROBIŤ V PRÍPADE, ŽE MÁM PODOZRENIE NA OCHORENIE COVID - 19?
 • Zavolajte svojmu všeobecnému lekárovi PRED TÝM NEŽ HO NAVŠTÍVTE!
 • Zostaňte doma, s výnimkou, ak bezodkladne potrebujete lekársku starostlivosť
 • Izolujte sa od ostatných ľudí a zvierat vo vašej domácnosti
 • Ak ste chorý, noste rúško
 • Zakryte si ústa pri kašli alebo kýchaní
 • Často si umývajte ruky
 • Vyhnite sa zdieľaniu spoločných vecí v domácnosti
 • Vykonajte dezinfekciu povrchov každý deň
 • Sledujte príznaky

 • V prípade mimoriadnych zdravotných udalostí, volajte na číslo 155 a informujte dispečing, že máte alebo môžete mať COVID-19. Ak je to možné, nasaďte si rúško skôr, ako dorazí pohotovostná služba.

 

Požiadanie o vyšetrenie na COVID - 19

Každý, kto má príznaky alebo podozrenie na ochorenie, môže požiadať o vyšetrenie formou elektronického formulára na  https://korona.gov.sk/poziadat-o-vysetrenie-na-covid-19/. Následne Vás budú kontaktovať a informovať o tom, kde a kedy môžete absolvovať test.

 

Vrátili ste sa zo zahraničia? 

Ak prichádzate na Slovensko a niekedy počas posledných 14-dní pred príchodom ste navštívili krajinu nenachádzajúcu sa na zozname menej rizikových krajín, musíte sa  okamžite presunúť do domácej izolácie, nahlásiť svoj návrat na Slovensko Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva a najskôr v 5 deň od príchodu absolvovať test na ochorenie COVID19.

Pred vyšetrením na COVID-19 (výter z hrdla a nosa) je potrebné dodržať tieto zásady:

Príďte nalačno a bez predchádzajúceho použitia kloktadiel, zubnej pasty alebo iných dezinfekcií.

Pred výterom nefajčite.

Pred výterom si úplne vyprázdnite nos a vykašlite sa.

 

Povinnosť nosenia rúška je sprísnená

Nosenie rúška na verejnosti v exteriéri je povinné ak nie je možné dodržať minimálne 2 metre odstup od cudzích osôb.

Naďalej platí povinnosť nosiť rúška všade v interiéroch (aj v prostriedkoch verejnej dopravy) mimo svojho bydliska pre všetky osoby na území Slovenskej republiky. Táto povinnosť platí aj v prípade nosenia výdychového respirátora, ktorý musí byť taktiež prekrytý rúškom.

Predĺžila sa povinnosť nosenia rúška pre žiakov druhého stupňa základných škôl a študentov stredných škôl. Dôrazne odporúčané sú aj pre mladšie deti.

Namiesto rúška sa môže použiť šál alebo aj iné prostriedky, ktoré bránia šíreniu kvapôčok do okolia.

Opatrenie nosiť rúško má opodstatnenie aj vzhľadom na blížiacu sa chrípkovú sezónu, kedy sa očakáva zvýšený výskyt respiračných ochorení s klinickými príznakmi podobnými COVID – 19.

 

Všetkým prevádzkovateľom zariadení sa odporúča zabezpečiť:

aby počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu neprekročil koncentráciu jeden zákazník na 10 m2 z predajnej plochy prevádzky určenej pre zákazníkov alebo

dodržiavanie odstupu medzi jednotlivými zákazníkmi minimálne 2 metre (alternatívne táto podmienka neplatí pre prevádzky verejného stravovania, pokiaľ je prevádzkovateľ schopný zabezpečiť a dodržať odstup 2 metre medzi stolmi v zariadení určenými pre zákazníkov).

 

Aj naďalej však prevádzkovatelia musia zabezpečiť: 

 • vstup a pobyt v prevádzke (vo vnútorných priestoroch) umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka); táto povinnosť sa nevzťahuje na čas potrebný na konzumáciu nápojov a pokrmov v prevádzkach verejného stravovania,
 • pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
 • zachovávať odstupy v radoch osôb minimálne 2 m (to neplatí pre osoby žijúce v jednej domácnosti),
 • na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia,
 • vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s  virucídnym účinkom,
 • potravinárske predajne, prevádzky zariadení spoločného stravovania, vrátane stánkov s rýchlym občerstvením a iným ambulantným predajom potravín, pokrmov a nápojov musia klásť dôraz na zabezpečenie pravidelného čistenia a dezinfekcie, ktoré sa musí vykonávať v rámci denného sanitačného režimu prevádzky a v rámci prijatých a zavedených zásad správnej hygienickej praxe podľa nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady č. 852/2004 o hygiene potravín.

 

Verejné stravovanie a vojnkajšie terasy 

Okrem dodržiavania všeobecných hygienických pravidiel pre prevádzky obchodov a služieb platí pre prevádzky verejného stravovania, že:

 • otváracie hodiny je potrebné obmedziť do 22:00 hod. s výnimkou donáškových služieb a výdaja pokrmov cez okienko
 • konzumácia jedál alebo nápojov v prevádzkach verejného stravovania bude možná výlučne posediačky, s cieľom zabezpečiť kontrolovaný rozostup osôb,
 • stoly a dotykové plochy (vrátane úchopových častí stoličiek a kresiel) je nevyhnutné dezinfikovať po každom zákazníkovi, 
 • obsluhujúci personál musí používať tvárové rúška a medzi obsluhou jednotlivých stolov vykonávať dezinfekciu rúk,   
 • hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,  
 • dezinfekcia hygienických zariadení každú hodinu,  
 • ak sa používa stolový riad (taniere, príbory, poháre) je potrebné zabezpečiť jeho umývanie podľa požiadaviek uvedených v § 9 ods. 4. písm. g) vyhlášky MZ SR č. 533/2007 Z. z.; pri ručnom umývaní kuchynského riadu sa odporúča pridať pred opláchnutím kuchynského riadu dezinfekčný prostriedok vhodný na daný účel,  
 • príbor by nemal byť voľne dostupný na stoloch, k dispozícii len prinesením od obsluhy a zabalený do papierovej vreckovky.

f

Zmeny pri hromadných a športových podujatiach

Zakazuje sa usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 50 osôb. V prípade, že počet osôb na uvedených podujatiach vystupujúcich v mene organizátora (účinkujúci, športovci, organizačný tím a pod.) presiahne počet 50, hromadné podujatie sa môže uskutočniť, ale bez prítomnosti obecenstva.

Zároveň platí zákaz:

 • usporadúvať hromadné podujatia kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy (diskotéky, tanečné zábavy a pod.) v prevádzkach verejného stravovania (reštaurácie, bary, nočné kluby, pohostinstvá, atď.) a v ubytovacích zariadeniach. Toto obmedzenie sa netýka bežného poskytovania stravovacích služieb v prevádzkach verejného stravovania,
 • usporadúvať hromadné podujatia spoločenského charakteru (svadobné hostiny, oslavy, plesy, kary, stužkové slávnosti a pod.).

Zmeny pri vykonávaní bohoslužieb

Na výkon bohoslužieb, prvého svätého prijímania, sviatosti birmovania, pohrebného obradu a sobášneho obradu, vrátane ich civilných verzií sa súčasne vzťahujú nasledovné povinnosti:


• vstup a pobyt v kostole alebo v obdobných priestoroch slúžiacich na výkon náboženských obradov umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),
• pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
• odporúčame zabezpečiť sedenie tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel odporúčame v radoch alternovať (to sa nevzťahuje na osoby žijúce v spoločnej domácnosti), alebo tak, že je zabezpečené sedenie v každom druhom rade,
• dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky),
• z obradov vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,
• pokiaľ je to možné, usporadúvať osobitné bohoslužby prístupné len pre osoby staršie ako 65 rokov a pre osoby v rizikových skupinách,
• dezinfikovať použité bohoslužobné a iné predmety slúžiace náboženským účelom,
• pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov, agapé si musí kňaz, či iná osoba zúčastňujúca sa tohto úkonu (ďalej len „rozdávajúci“) dezinfikovať ruky. Pri prijímaní sa odporúča prednostne podávanie chleba na ruku. V prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky. Zároveň sa zakazuje používať obrady pitia z jednej nádoby (napr. pitie z kalicha viacerými osobami ako jednou, vrátane kňazov, diakonov a pod. Z kalicha môže piť vždy iba jedna osoba (napr. osoba predsedajúca liturgii),
• zakazuje sa pri náboženských obradoch podávanie rúk (znak pokoja je možné nahradiť úklonom alebo iným gestom, či úsmevom),
• v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou (napr. sväteničky),
• vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov.

PREVENCIA JE DÔLEŽITÁ

•Umývajte si ruky často mydlom a vodou najmenej po dobu 20 sekúnd, alebo použite dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu.
•Na hygienu rúk dbajte vždy pri zakašľaní alebo kýchaní, pri starostlivosti o chorého človeka, pri kontakte s jedlom a podobne.
•Nedotýkajte sa neumytými rukami očí, nosa ani úst.
•Pri kašľaní a kýchaní si zakryte ústa a nos jednorazovou vreckovkou alebo použite  rukáv, nie ruky!
•Vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky.
•Pokiaľ máte príznaky ochorenia, kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup liečby.
•V domácnosti dbajte na zvýšenú dezinfekciu povrchov.
•Vyhnite sa kontaktu s voľne žijúcimi zvieratami a tiež zvieratami na farmách.
•Mimo svojho bydliska noste ochranné jednorazové, alebo textilné rúško.

 

Ďalšie informácie nájdete na www.korona.gov.sk, www.health.gov.sk alebo www.ruvzpp.sk

 

CALLCENTRUM RÚVZ so sídlom v Poprade

poskytuje informácie ​v pracovné dni od 8.00 hod. do 15.00 hod na tel. č.:

+421911635260

+421903905080

+421524180752

+421524180737

 

 


Vytvorené: 6. 10. 2020
Posledná aktualizácia: 6. 10. 2020 12:12
Autor: red