Menu

Žiadosti, tlačivá, poplatky

Žiadosti a tlačivá

Žiadosť o poskytnutie dotácie v zmysle VZN č. 3/2015 musí obsahovať :
Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty
a k dani za nevýherné hracie prístroje
Potvrdenie o podaní priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
Žiadosť a dotazník pre žiadateľov o pridelenie nájomného bytu v meste Svit
Žiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie
Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby, ktorá žiada poskytovanie sociálnej služby
Vybrané dane a poplatky mesta Svit

Oddelenie životného prostredia a technických činností

Žiadosť o povolenie na čiastočnú / úplnú uzávierku miestnej komunikácie
Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie
Žiadosť o povolenie na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť
Žiadosť o záber verejného priestranstva
Žiadosť o vydanie rozhodnutia o pridelení súpisného čísla
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov
Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia
Žiadosť o vydanie súhlasu na užívanie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia
Žiadosť o určenie použitia dopravného značenia (dočasného / trvalého)
Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky ročného poplatku za znečisťovanie ovzdušia
Oznámenie o podnikateľskej činnosti na území mesta Svit
Oznámenie o uskutočnení výrubu drevín

Odbor všeobecnej vnútornej správy a sociálnych činností

Žiadosť o poskytnutie jednorázovej dávky v hmotnej núdzi
ČESTNÉ VYHLÁSENIE o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu
Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby

Spoločný stavebný úrad

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa § 17 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

 

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby podľa § 3 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z., k § 35 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

 

Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác podľa § 16 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách ( cestný zákon) a 57 zákona č. 50/76 Zb. stavebného zákona v znení neskorších predpisov a § 6 vyhl. 453/2000 Z.z.

 

Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác podľa § 57 zákona č. 50/76 Zb. stavebného zákona v znení neskorších predpisov a § 6 vyhl. 453/2000 Z.z.

 

Žiadosť o povolenie informačného (reklamného, propagačného) zariadenia

 

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby podľa § 24 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z., k § 88 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

 

Žiadosť o vydanie povolenia terénnych úprav - § 71 a § 72 stavebného zákona

 

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia - § 58 stavebného zákona

 

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia - stavby na podnikanie - § 58 stavebného zákona

 

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia - stavby na podnikanie - § 58 stavebného zákona a § 16 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

 

Žiadosť o vydanie súhlasu pre stavbu povoľovanú špeciálnym stavebným úradom podľa § 120 v zmysle stavebného zákona 50/1976 Zb.

 

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska

Mestská Polícia oznamy