Menu

Úradná tabuľa

VecDátum zverejneniaDokument v pdf formáte
Verejné prerokovanie návrhu zmeny Územného plánu mesta Svit lokality Mesto 2017 14.11.2017 [pdf 39kB]
Rozhodnutie o prerušení stavebného konania a výzva na doplnenie žiadosti "SO 02.1 – VN prípojka a trafostanica 400 kVA, SO 02.2 – NN rozvody, SO 02.3 Odberné elektrické zariadenia“ 13.11.2017 [pdf 308kB]
Oznámenie o začatí vodoprávneho a stavebného konania „SO 03 – Odvodnenie pozemkov“ 10.11.2017 [pdf 118kB]
Zámer predaja majetku Mesta Svit ako prípad hodný osobitného zreteľa 7.11.2017 [pdf 57kB]
Zámer prenájmu majetku Mesta Svit ako prípad hodný osobitného zreteľa 7.11.2017 [pdf 54kB]
Obchodná verejná súťaž č. 9/2017 na nájom nehnuteľného majetku mesta Svit 31.10.2017 [pdf 118kB]
Obchodná verejná súťaž č. 8/2017 na nájom nehnuteľného majetku mesta Svit 31.10.2017 [pdf 119kB]
Verejná vyhláška
Rozhodnutie o prerušení stavebného konania a výzva na doplnenie žiadosti "Preložka VN vedenia do zeme"
19.10.2017 [pdf 289kB]
Verejná vyhláška
Rozhodnutie o prerušení stavebného konania a výzva na doplnenie žiadosti "Preložka VN vedenia do zeme"
19.10.2017 [pdf 289kB]
Stavebné povolenie
SO 03 Kanalizačná prípojka, SO 04.1 Preložka plynovodu, SO 05.3 prekládka NN siete, SO 06 Spevnené plochy, SO 06.1 Preložka oplotenia
13.10.2017 [pdf 362kB]
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenia od ústneho pojednávania
SO 02.1 – VN prípojka a trafostanica 400 kVA, SO 02.2 – NN rozvody, SO 02.3 Odberné elektrické zariadenia
13.10.2017 [pdf 297kB]
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania v zmysle § 36 ods. 4 stavebného zákona verejnou vyhláškou
“Chodník“ popri ceste III/3064 v Batizovciach – 1. etapa
12.10.2017 [pdf 213kB]
Obchodná verejná súťaž na predaj nehnuteľného majetku mesta č. 7/2017 03.10.2017 [pdf 114kB]
Obchodná verejná súťaž na predaj nehnuteľného majetku mesta č. 6/2017 03.10.2017 [pdf 83kB]
Na účinnosť
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit č. 8/2017
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit č. 7/2007, ktorým sa vyhlásila záväzná časť Územného plánu mesta Svit v znení Dodatku č. 1/2008, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 5/2009, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2010, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 6/2010, Dodatku č. 2/2011, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2011, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 5/2011, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 7/2012, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 8/2012, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2013, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2016, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 8/2016 a Všeobecne záväzného nariadenia Mesta svit č. 7/2017
29.09.2017 [pdf 458kB]
Na účinnosť
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit č. 7/2017
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit č. 7/2007, ktorým sa vyhlásila záväzná časť Územného plánu mesta Svit v znení Dodatku č. 1/2008, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 5/2009, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2010, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 6/2010, Dodatku č. 2/2011, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2011, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 5/2011, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 7/2012, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 8/2012, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2013, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2016 a Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 8/2016
29.09.2017 [pdf 742kB]
Verejná vyhláška
Rozhodnutie o prerušení stavebného konania a výzva na doplnenie žiadosti „SO 402-38-06 ŽS Svit, prípojné komunikácie a chodníky k preložke cesty III/3064“
22.09.2017 [pdf 107kB]
Zámer predaja majetku Mesta Svit ako prípad hodný osobitného zreteľa 12.09.2017 [pdf 57kB]
Na účinnosť
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o zriadení Spojenej školy, Mierová 134, 059 21 Svit č. 6/2017
17.08.2017 [pdf 102kB]
Stavebné povolenie
SO 03 Spevnené plochy, SO 07 Prekládka teplovodu, SO 09 Verejné osvetlenie, SO 12 Prekládka kábla Telekom, SO 13 Prekládka kábla Antik, SO 15 STL prípojka
07.08.2017 [pdf 181kB]
Stavebné povolenie
SO 01 Príprava územia, SO 02 Polyfunkčný objekt, SO 08.1 NN prípojka, SO 08.2 Odberné EZ, SO 10 Prekládka VN káblov VSD, SO 11 Sadové úpravy, SO 14 Oplotenie
07.08.2017 [pdf 372kB]
Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby
Preložka VN vedenia do zeme
03.08.2017 [pdf 1044kB]
Verejná vyhláška
Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením pod názvom „Zastrešenie bytového domu, zmena projektu „A“ na stavbu "Obnova bytového domu Jilemnického 17, 18, 19, 20 Svit"
26.07.2017 [pdf 298kB]
Oznam o nájdení stratenej peňaženky 10.07.2017 [pdf 346kB]
Voľby do orgánov samosprávnych krajov
Informácie pre voliča
04.07.2017 [pdf 83kB]
Oznámenie o strategickom dokumente
Územný plán mesta Svit, zmena v lokalite Všešportový areál
30.06.2017 [pdf 25kB]
Tvorba programového rozpočtu Mesta Svit na roky 2018, 2019, 2020 13.06.2017 [pdf 1592kB]
Zámer budúceho predaja majetku Mesta Svit ako prípad hodný osobitného zreteľa 06.06.2017 [pdf 274kB]
Zámer prenájmu majetku Mesta Svit ako prípad hodný osobitného zreteľa 06.06.2017 [pdf 307kB]
Zámer predaja majetku Mesta Svit ako prípad hodný osobitného zreteľa 06.06.2017 [pdf 215kB]
Zámer prenájmu nehnuteľného majetku Mesta Svit 06.06.2017 [pdf 197kB]
Zámer predaja majetku Mesta Svit ako prípad hodný osobitného zreteľa 06.06.2017 [pdf 107kB]
Výberové konanie na obsadenie funkčného miesta
Vedúci odboru územného plánovania a životného prostredia Mestského úradu Svit
06.06.2017 [pdf 26kB]
Prerokovanie návrhu zmeny Územného plánu mesta Svit v lokalite Všešportový areál 05.06.2017 [pdf 3792kB]
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Svit na II. polrok 2017 05.06.2017 [pdf 298kB]
Obchodná verejná súťaž na predaj nehnuteľného majetku mesta č. 5/2017 30.05.2017 [pdf 128kB]
Zámer predaja pozemku ŽSR 09.05.2017 [pdf 34kB]
Zámer prenájmu pozemku parc.č. 229/426 09.05.2017 [pdf 55kB]
Zámer predaja pozemku Pavol Bystrický 09.05.2017 [pdf 56kB]
Zámer predaja pozemku Viktor Kuchcík 09.05.2017 [pdf 56kB]
Na pripomienkovanie
Dodatok Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za sociálne služby č. 6/2016 č. 1/2017
09.05.2017 [pdf 234kB]
Na pripomienkovanie
Záverečný účet Mesta Svit za rok 2016
05.05.2017 [pdf 964kB]
Obchodná verejná súťaž č. 4/2017 na nájom nehnuteľného majetku mesta Svit 03.05.2017 [pdf 55kB]
Na účinnosť
DODATOK č. 1/2017 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Svit č. 1/2017
28.04.2017 [pdf 97kB]
Zámer prenájmu nehnuteľného majetku Mesta Svit 10.04.2017 [pdf 63kB]
Zámer predaja majetku Mesta Svit ako prípad hodný osobitného zreteľa 10.04.2017 [pdf 58kB]
Na pripomienkovanie
DODATOK č. 1/2017 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Svit č. 1/2017
06.04.2017 [pdf 97kB]
Obchodná verejná súťaž na predaj nehnuteľného majetku mesta č. 3/2017 04.04.2017 [pdf 223kB]
Priemerné bežné výdavky za opatrovateľskú službu za rozpočtový rok 2016 28.02.2017 [pdf 254kB]
Rozhodnutie
Strategický dokument „Územný plán mesta Svit zmena v lokalitách Mesto 2016“ sa nebude posudzovať podľa zákona EIA
08.02.2017 [pdf 134kB]
Zámer predaja majetku Mesta Svit ako prípad hodný osobitného zreteľa
do výlučného vlastníctva obchodnej spoločnosti FERIKO, s.r.o.
07.02.2017 [pdf 63kB]
Zámer prenájmu majetku Mesta Svit ako prípad hodný osobitného zreteľa
nájomcovi: Ing. Ondrej Bartek
07.02.2017 [pdf 53kB]
Zámer prenájmu majetku Mesta Svit ako prípad hodný osobitného zreteľa
nájomcovi: Maroš Lištiak – LIMAT
07.02.2017 [pdf 52kB]
NÁVRH
Dodatku č. 2/2017 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Svit č. 7/2016
07.02.2017 [pdf 161kB]
Obchodná verejná súťaž na predaj nehnuteľného majetku mesta č. 1/2017 31.01.2017 [pdf 292kB]
Verejný opis nájdených vecí 24.01.2017 [pdf 980kB]
Verejná výzva na predloženie ponuky.
Mesto Svit má záujem o kúpu nehnuteľnosti - bytového domu
23.01.2017 [pdf 125kB]
Zámer prenájmu majetku Mesta Svit ako prípad hodný osobitného zreteľa 10.01.2017 [pdf 33kB]
Mesto Svit zverejňuje
zámer prenájmu nehnuteľného majetku Mesta Svit
10.01.2017 [pdf 199kB]
Žiadosť o zmenu povolenia prevádzky - CHEMOSVIT FOLIE, a. s. - POTLAČOVÉ PREVÁDZKY 20.12.2016 [pdf 384kB]
Zverejnenie údajov a informácií podľa § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia - CHEMOSVIT, a.s. 20.12.2016 [pdf 260kB]
Rozpočet Mesta Svit na roky 2017-2019 príjmová časť 16.12.2016 [pdf 54kB]
Rozpočet Mesta Svit na roky 2017-2019 výdavková časť 16.12.2016 [pdf 80kB]
Programový rozpočet Mesta Svit na roky 2017-2019 16.12.2016 [pdf 306kB]
Oznámenie o strategickom dokumente
Územný plán mesta Svit zmena lokality Mesto 2016
15.12.2016 [pdf 502kB]
Oznámenie
o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania
„Rekonštrukcia materskej školy Spišská Teplica“
1.12.2016 [pdf 218kB]
Programový rozpočet Mesta Svit na roky 2017-2019 29.11.2016 [pdf 306kB]
Návrh Rozpočtu Mesta Svit na roky 2017-2019 Príjmová časť 29.11.2016 [pdf 54kB]
Návrh Rozpočtu na roky 2017-2019 Výdavková časť 29.11.2016 [pdf 80kB]
Oznámenie o predložení zámeru
Zriadenie novej prevádzky s inovatívnou výrobou liatych fólií
5.10.2016 [pdf 100kB]
Podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, zverejňujeme výzvu na predkladanie cenových ponúk na určenie predpokladanej hodnoty zákazky.
Vypracovanie špecifickej ekonomickej a finančnej analýzy pre mesto Svit v rámci prípravy žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy PL-SK 2014-2020 z prioritnej osi Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia v rozsahu vyplývajúcom z aktivít projektu.
26.07.2016 [pdf 98kB]
Vážení občania
Vaša obec sa úspešne zapojila do projektu Dátové centrum miest a obcí (DCOM)
07.07.2016 [pdf 136kB]
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Svit na II. polrok 2016 6.6.2016 [pdf 104kB]
Výzva
na predkladanie návrhov do rozpočtu mesta Svit na roky 2017-2019
26.5.2016 [pdf 112kB]
Verejná vyhláška
Rozhodnutie k zmene navrhovanej činnosti: „Inštalácia ofsetového potlačového stroja Chemosvit Folie, a.s.“
9.5.2016 [pdf 297 kB]
Záverečný účet za rok 2015 8.5.2016 [pdf 336 kB]
Hodnotiaca správa za rok 2015 8.5.2016 [pdf 478 kB]
Dodatok č. 3/2016 Štatútu mesta Svit 29.4.2016 [pdf 110 kB]
Rozhodnutie
oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „OBSTARANIE TECHNIKY DO MÄSOVÝROBY – MÄSOKOMBINÁT NORD SVIT, S.R.O.“
20.4.2016 [pdf 140 kB]
Oznámenie
Inštalácia ofsetového potlačového stroja Chemosvit
6.4.2016 [pdf 889 kB]
„OBSTARANIE TECHNIKY DO MÄSOVÝROBY– MÄSOKOMBINÁT NORD SVIT, S.R.O.“ – zaslanie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti. 22.3.2016 [pdf 203 kB]
Oznámenie o strategickom dokumente
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Svit na roky 2016 – 2023
1.3.2016 [pdf 93 kB]
Zverejňujeme
V súlade s § 77 ods. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
28.2.2016 [pdf 100 kB]
Regionálna integrovaná územná statégia Prešovského kraja na roky 2014 - 20120 15.1.2016 [pdf 390 kB]
Komunitný plán sociálnych služieb 15.12.2015 [pdf 1 087 kB]
Upozornenie
Znečistenie ovzdušia malým zdrojom - oznámenie údajov za rok 2015
8.12.2015 [pdf 304 kB]
Na pripomienkovanie
Programový rozpočet na roky 2016-2018
23.11.2015 [pdf 314 kB]
Na pripomienkovanie
Návrh Rozpočtu na roky 2016-2018 Výdavková časť
23.11.2015 [pdf 93 kB]
Na pripomienkovanie
Návrh Rozpočtu na roky 2016-2018 Príjmová časť
23.11.2015 [pdf 57 kB]

Zásady podávania, prijímania, evidovania, vybavovania sťažností a prijímania, prerokúvania a vybavovania petícií občanov a organizácií v podmienkach samosprávy mesta Svit

Mestská Polícia oznamy