Menu

Sadzobník správnych poplatkov matričnej a osvedčovacej agendy

Sadzobník správnych poplatkov matričnej a osvedčovacej agendy
podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch
v znení neskorších zmien a doplnkov platných od 01.10.2012

 

Text položkySuma
Vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu 1,50 €
Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom, s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí 5,00 €
Osvedčenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu
- v slovenskom jazyku
1,50 €
Osvedčenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu
- v cudzom jazyku /ČR/
3,00 €
Vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov a iných potvrdení o osobnom stave zasielané cudzím zastupiteľským úradom v Slovenskej republike 9,50 €
Osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise za každý podpis 1,50 €
Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík 1,50 €
Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky 16,50 €
Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky 16,50 €
Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby 16,50 €
Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti 66,00 €
Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo medzi cudzincami 33,00 €
Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom 66,00 €
Uzavretie manželstva medzi cudzincami 165,50 €
Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt 199,00 €
Overenie správnosti údajov v žiadosti o výpis z registra trestov a odpis z RT 1,50 €

§ 4
(1) Od poplatkov sú oslobodené tieto právnické osoby a fyzické osoby:

a) štátne orgány, obce, vyššie územné celky a rozpočtové organizácie, s výnimkou položky 10 a 11 sadzobníka správnych poplatkov, ak tento zákon neustanovuje inak,

b) Slovenský pozemkový fond pri úkonoch a konaniach, ktoré vykonáva v mene Slovenskej republiky, s výnimkou položky 10 a 11 sadzobníka správnych poplatkov, ak tento zákon neustanovuje inak,

c) diplomatickí zástupcovia poverení v Slovenskej republike, konzuli z povolania a ďalšie osoby, ktoré podľa medzinárodného práva2) požívajú výsady a imunitu za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť.

(2) Od poplatkov sú okrem osôb uvedených v odseku 1 oslobodené aj súdy, prokuratúra, orgány činné v trestnom konaní notári pri výkone činnosti súdneho komisára podľa osobitného predpisu, 1a) exekútori pri výkone exekúcie podľa osobitného predpisu1b), Slovenský Červený kríž pri plnení úloh podľa osobitného predpisu1c) a právnická osoba so 100 % majetkovou účasťou štátu na účely preverenia údajov poskytnutých osobami, ktoré boli zaradené do programu poskytovania pomoci štátu občanom, ktorí stratili schopnosť splácať úver na bývanie v dôsledku hospodárskej krízy.

(3) Od poplatkov sú oslobodené úkony súvisiace s vykonávaním všeobecne záväzných právnych predpisov

a) o sociálnom zabezpečení vrátane dôchodkového zabezpečenia a nemocenského poistenia (zabezpečenia), štátnych sociálnych dávok a sociálnej pomoci,

b) o priestupkoch,

c) o slobodnom prístupe k informáciám.

(4) Od poplatkov sú oslobodené úkony a konania vykonané a uskutočnené v dôsledku živelnej pohromy.

(5) Od poplatkov sú ďalej oslobodené úkony, o ktorých tak určuje medzinárodná zmluva alebo medzinárodná dohoda, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Mestská Polícia oznamy